stichting URANTIA nederlandstalig

 

De laatste nieuwsbrief:

Nieuwsbrief januari 2019

Abonneer u op de nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief.

Diepgaande studie van het Urantia Boek in studiegroepen

Dit artikel is een vertaling van George Michelson — Duponts “Étude approfondie du Livre D'Urantia en groupe d'étude” welke is vertaald door Ensemble Traduit.

De geschiedenis van de Urantia beweging

De geschiedenis van de Urantia beweging is een vertaling van A History of the Urantia Movement door Dr. William Sadler, vertaald door Mw. R. Hanekroot.

What is the New Philosophy of Living Project?

Het “Project Nieuwe Levensfilosofie” (ook wel Project 2:7.10, naar citaat (43.3) 2:7.10 uit het Urantia Boek), betreft een explorerend artikel om een nieuwe levensfilosofie te construeren.

Originele Concepten in het Urantia Boek

Waarin onderscheidt het Urantia Boek zich? Vanwege de 64 concepten en doctrines die nieuw en origineel zijn zoals gepresenteerd in het Urantia Boek en meer.

Korte samenvatting van filosofie in het Urantia Boek

Een overzicht van een verkennende studie door Dr. Jeffrey Wattles in een vertaling van Bert Volkers.

Diepgaande studie van het Urantia Boek in studiegroepen

Strategie & Uitvoering


Door: Georges Michelson Dupont
Vertaling: Ensemble Traduit (info@urantia.nl)
Oorspronkelijke titel:

Étude approfondie du Livre D'Urantia en groupe d'étude
Stratégie et Pratique


Inhoud

Inleiding

Het doel van deze presentatie is om mijn jarenlange ervaring met jullie te delen met betrekking tot het leiden van diepgaande studiegroepen en seminars. Deze is gebaseerd op een grondige studie en op de pedagogische visie van de openbaarders (boodschappers).

Allereerst herinner ik aan het mandaat tot openbaring die is toevertrouwd aan de boodschappers door de autoriteiten van het Universum.

 1. Het doel en de sleutelpunten van hun pedagogiek analyseren
 2. Ik vervolg deze presentatie met het voorstellen van een effectieve en aantrekkelijke methode om:
  1. te voorzien in een communicatieve wisselwerking tussen de deelnemers
  2. verder te kijken dan de betekenis van woorden om het denkkader te verruimen
  3. concepten af te laten dalen naar het persoonlijke ervaringsniveau
 3. Tot slot zal ik een aantal praktische voorbeelden geven en een aantal aanbevelingen doen om het functioneren van studiegroepen interactief en aantrekkelijk te maken.

De boodschappers hebben bewezen over een grote kennis over het functioneren van studiegroepen te beschikken, expertise die wij kunnen gebruiken in de studiegroepen. In de praktijk zal de benadering van de diepgaande studie, die ik voorstel, beter worden opgenomen als de lezers voor aanvang het Urantiaboek éénmaal in zijn geheel hebben gelezen. Omdat er tijdens de voortgang van de studiegroep nieuwe lezers toetreden die zich de leringen nog eigen moeten maken, kan het nodig zijn om de methode aan te passen aan de omstandigheden.

Waarom zouden we het Urantia Boek moeten bestuderen?

Wanneer U het Urantia Boek opent om de openbaring te bestuderen, heeft U een ‘rendez–vous’ met God en met de spirituele krachten die samenwerken om U te helpen de realiteit van spirituele waarden te bevatten en de filosofie van de universele bedoelingen te begrijpen’. Dit is geen bloemrijke retoriek, dit is een realiteit van de ervaring; kunt U zich werkelijk voorstellen hoe belangrijk dat is?

(1008.2) 92.4.9 De verhandelingen, waarvan dit er één is, vormen de meest recente schenking van waarheid aan de stervelingen van Urantia.

En een Melchizedek van Nebadon spoort ons aan om deel te nemen in het bestuderen van het Urantia Boek met deze woorden:

(1162.1) 106.0.1 HET is niet voldoende dat de opklimmende sterveling iets weet over de wijzen waarop de Godheid is betrokken bij de genese en manifestaties der kosmische werkelijkheid, hij moet ook iets begrijpen van de betrekkingen die bestaan tussen hemzelf en de vele niveaus van existentiële en ervaringsgerichte werkelijkheden, van potentiële en actuele werkelijkheden. ’s Mensen oriëntatie op aarde, zijn kosmische inzicht en de mate waarin hij door de geest wordt gericht, worden alle verhoogd door een beter verstaan van de werkelijkheden van het universum en de technieken waardoor deze onderling worden verbonden, geïntegreerd en geünificeerd.

Het mandaat van de ‘Openbaarders’.

Het mandaat van de openbaarders is duidelijk tot uitdrukking gebracht door de Goddelijke Raadsheer in de tweede paragraaf van het Voorwoord:

“Breid het kosmische bewustzijn uit en verdiep het geestelijke inzicht” (1.2) 0.0.2

Deze zin introduceert twee concepten: “Het uitbreiden van kosmisch bewustzijn” en “Het verdiepen van geestelijk inzicht”. We zullen dit later verder onderzoeken maar een Melchizedek van Nebadon presenteert dit mechanisme al als een techniek van:

Openbarende–evolutie (2094.14) 196.3.15

Achter dit concept ligt een experiëntiële realiteit: De samenwerking met Uw Gedachtenrichter; het menselijk bewustzijn dat met heel zijn hart zoekt naar het doen van de wil van God en de Gedachtenrichter die de wil van God openbaart waardoor een dynamiek ontstaat dat zorgt voor verruiming van ons bewustzijn en een verdieping van de geest.

Deze zelfde Melchizedek schrijft:

(1112.3) 101.6.7 Openbaring leert de sterfelijke mens dat hij, om door middel van de voortgang in de tijd zulk een prachtig, intrigerend avontuur door de ruimte aan te kunnen vangen, moet beginnen met het organiseren van zijn kennis tot idee–beslissingen; vervolgens dient hij de wijsheid op te dragen om onverpoosd te arbeiden aan haar nobele taak om de ideeën die hij zich heeft eigen gemaakt te transformeren tot steeds praktischer maar niettemin verheven idealen, tot die denkbeelden die als ideeën zo redelijk zijn, en als idealen zo logisch, dat de Richter het aandurft deze zodanig te combineren en te vergeestelijken, dat zij in het eindige bewustzijn op zulk een wijze met elkaar kunnen worden verbonden, dat zij het daadwerkelijke menselijke complement vormen dat aldus is voorbereid voor de werkzaamheid van de Waarheid–Geest van de Zonen, de tijd–ruimte–manifestaties van Paradijs–Waarheid — Universele Waarheid.

“Het verruimen van het kosmische bewustzijn” is een intellectueel proces wat zich in het menselijk bewustzijn afspeelt, terwijl het “verdiepen van de geest” een persoonlijk proces is, ervaringsgericht en onderworpen aan de menselijke vrije wil.

Uitbreiden van kosmisch bewustzijn

Bewustzijn

Laten we beginnen met te proberen om te definiëren wat bewustzijn of zelfbewustzijn is. De Universele Censor beschrijft het als volgt:

(194.8) 16.8.8 Zelfbewustzijn bestaat in verstandelijk besef van de actualiteit van persoonlijkheid; het sluit het vermogen in om de werkelijkheid van andere persoonlijkheden te onderkennen. Het wijst op het vermogen tot geïndividualiseerde ervaring in en met kosmische realiteiten, hetgeen gelijk staat aan het bereiken van identiteitsstatus in de persoonlijkheidsbetrekkingen van het universum. Zelfbewustzijn impliceert de onderkenning van de realiteit van bewustzijnsbijstand en de verwezenlijking van de relatieve onafhankelijkheid van de creatieve, determinerende vrije wil.

Het Zelfbewustzijn is aldus een intellectueel fenomeen dat ervaring toestaat met kosmische realiteiten, die als plaatjes/ beelden worden geprojecteerd in het denkkader. Het sluit ook het vermogen in om de werkelijkheid van andere persoonlijkheden te onderkennen. Hoe ruimer het denkkader, de arena van keuze, is verlicht door waarheid hoe belangrijker/ betekenisvoller de keuzes tussen waarden–niveaus worden.

Kosmisch bewustzijn

Een Briljante Avondster licht toe:

(537.5) 47.7.5 Op woningwereld nummer vijf vindt een ware geboorte van kosmische bewustzijn plaats. Uw denken raakt ingesteld op het universum. Dit is werkelijk een tijd van terugwijkende horizonten. Het begint het zich uitbreidende bewustzijn van de opklimmende stervelingen te dagen dat een ontzagwekkende, schitterende, verheven en goddelijke bestemming allen wacht die de gestage opklimming naar het Paradijs voltooien, een opklimming die zeer zwaar, maar ook zeer vreugdevol en gunstig is begonnen. Ongeveer op dit punt begint de gemiddelde sterveling in opklimming iets van oprecht experiëntieel enthousiasme te vertonen voor de opklimming naar Havona. De studie wordt nu vrijwillig ondernomen, onbaatzuchtig dienstbetoon wordt natuurlijk en godsverering spontaan. Er ontluikt een echt morontia–karakter: een echt morontia–schepsel ontwikkelt zich nu.

In de geest lijkt de soort opleiding die opklimmende stervelingen op Mansonia nummer 5 ondernemen op hetgeen de boodschappers beschikbaar stellen aan de studenten van het Urantia Boek. Zij breiden onze horizon uit en bieden ons een beschrijving van een verbazingwekkende en magnifieke lotsbestemming tot aan het Paradijs. Wij worden enthousiast van het idee om vooruit te kunnen gaan naar Havona, wij verlangen ernaar vrijwillig te studeren en onze broeders en zusters op onbaatzuchtige wijze te dienen.

Dit alles gebeurt al hier op Urantia en niet pas op Mansonia no.5. Men zou zich rechtmatig af kunnen vragen of we doorgaan naar Mansonia no.5 nadat we gerepersonaliseerd zijn op Mansonia no.1 en de andere 4 overslaan?

Wat een avontuur!

Verdiepen van geestelijk inzicht

Dit is de tweede stap in het proces; een beetje mysterieuzer dan de eerste omdat het een appèl doet om de samenwerkende alchemie aan te gaan met de spirituele krachten die in ons wonen en ons omringen. Wij hebben hier eerder over gelezen dat:

(1112.3) 101.6.7 “die denkbeelden die als ideeën zo redelijk zijn, en als idealen zo logisch, dat de Richter het aandurft deze zodanig te combineren en te vergeestelijken, dat zij in het eindige bewustzijn op zulk een wijze met elkaar kunnen worden verbonden, dat zij het daadwerkelijke menselijke complement vormen dat aldus is voorbereid voor de werkzaamheid van de Waarheid–Geest van de Zonen, de tijd–ruimte–manifestaties van Paradijs–Waarheid — Universele Waarheid.”

En wij lezen,

(1705.4) 152.6.4 Jezus onderrichtte het beroep op de emoties als de methode om de intellectuele aandacht te wekken en te concentreren. Het bewustzijn dat op deze wijze is wakker geschud en gestimuleerd duidde hij aan als de poort naar de ziel, waar de geestelijke natuur van de mens zetelt die de waarheid moet herkennen en gehoor moet geven aan het geestelijke beroep van het evangelie, teneinde de blijvende resultaten van ware transformaties van het karakter te kunnen voortbrengen.

De Goddelijke Raadsheer eindigt zijn inleiding:

“Dat er in het menselijk bewustzijn een fragment van God woont, en dat de Geest van Waarheid verblijft met de menselijke ziel; en verder weten we dat deze geestelijke krachten samenwerken om de materiele mens de realiteit van spirituele waarden en de filosofie van universele betekenissen te laten begrijpen. Maar nog zekerder weten we dat deze geesten van de Goddelijke Aanwezigheid in staat zijn om mensen te assisteren in het toepassen van alle waarheid dat bijdraagt tot de verbetering van de eeuwig vorderende realiteit van persoonlijke religieuze ervaring — Godbewustzijn”

Een voorstel voor een studieplan

De volgorde waarin de verhandelingen zijn opgesteld en gepresenteerd zijn niet de vrucht van het toeval maar juist het resultaat van een diepgaande overdenking van de boodschappers. Hoewel ze ons geen formele methode aangeven waar we kunnen starten, kunnen we wel concrete aanwijzingen concluderen in hun reflecties.

Wat ik persoonlijk opmerkelijk vind en mij raakt is hun respectvolle manier door suggesties te doen zonder onze vrije wil onder druk te zetten, altijd onze reflectie uitdagend en uitnodigend tot een betere kwaliteit van denken en beredeneren.

Starten met het Voorwoord

In het Voorwoord geeft onze Goddelijke Raadsheer de volgende reflectie aan:

(1.1) 0.0.1 “…er heerst grote verwarring ten aanzien van de betekenis van termen als God, goddelijkheid en godheid. Ten aanzien van de betrekkingen tussen de goddelijke persoonlijkheden die met deze talrijke benamingen worden aangeduid, heerst bij mensen nog grotere verwarring en onzekerheid.”

Inderdaad, het grootste obstakel en veelvoorkomende oorzaak om te stoppen met het lezen van het Urantia Boek is de taal en de ideële verwarring van lezers.

Daarom zal het starten met het zorgvuldig bestuderen van het voorwoord met de liefdevolle ondersteuning van een ervaren leraar versneld verduidelijking en begrip geven aan de student of aan de nieuwe lezer. De studie van de daaropvolgende verhandelingen zal daardoor interessanter zijn en meer betekenis krijgen.

Zich bewust van de moeilijkheden, waarschuwt de Goddelijke Raadsheer ons:

(1.1) 0.0.1 “Wegens deze begripsarmoede, die met zoveel verwarring in de ideevorming gepaard gaat, is mij opgedragen deze inleiding op te stellen ter verklaring van de betekenissen die dienen te worden toegekend aan bepaalde woordsymbolen, zoals deze hierna gebruikt mogen worden in de verhandelingen voor welke overzetting in de Engelse taal van Urantia machtiging is verleend aan het Korps in Orvonton dat tot taak heeft waarheid te openbaren.”

In het Voorwoord richt de Goddelijke Raadsman zich op:

 1. Uitleg van terminologie van de Verhandelingen.
 2. Verruiming van de betekenis van bestaande woorden.
 3. Introductie van nieuwe termen omdat de taal ontoereikend is.
 4. Correctie indien er sprake is van verwarring.
 5. Ontwikkeling van concepten en uitleg van relaties.

Verdergaan in de voorgestelde volgorde

We zouden niet op het idee komen om een symfonie anders dan vanaf het begin te beluisteren. Het Urantia Boek is een symfonie en dient gewaardeerd te worden door bij het begin te beginnen. De volgende verklaring van de Goddelijke Raadsheer laat zien:

(215.2) 19.1.5 Het denken van de mens zou er bijvoorbeeld in gewone omstandigheden dringend behoefte aan hebben om de kosmische filosofie die in deze openbaringen wordt beschreven, te benaderen door van het eenvoudige en eindige over te gaan naar het complexe en oneindige, van menselijke oorsprongen naar goddelijke bestemmingen. Doch deze weg leidt niet tot geestelijke wijsheid. Zulk een procedure is de gemakkelijkste weg om een bepaalde vorm van genetische kennis te verkrijgen, maar kan op zijn best ’s mensen oorsprong openbaren, zij openbaart weinig of niets omtrent zijn goddelijke bestemming.
(215.9) 19.1.12 Om deze en nog andere redenen hanteren wij derhalve bij onze benadering van de mens en zijn planetaire problemen de methode om de reis door tijd en ruimte aan te vangen bij de oneindige, eeuwige, goddelijke Bron en Centrum van het Paradijs, de Bron van alle persoonlijkheidswerkelijkheid en alle kosmisch bestaan.

Aldus presenteren de boodschappers de verhandelingen, vertrekkend bij God, van het Centrale Universum en de Super Universa (Verh. 1 t/m 31) daarna vervolgend naar het niveau van de lokale universa (32 t/m 56), dan naar het niveau van onze planeet en zijn historie (van 57 t/m 114) en als finale de 4 verhandelingen waarin onze bestemming geïntroduceerd wordt. (115 t/m 118)

Deze presentatie is logisch, samenhangend en progressief. Het voorziet de student van een ruimer intellectueel begrip, het versterkt het geloof en inspireert tot de hoogste idealen. De boodschappers voorzien ons van die elementen die “ons bewustzijn verruimen en het geestelijk inzicht verdiepen”. Het is aan ons om met enthousiasme en toewijding de diepgaande studie van de verhandelingen te ondernemen. Het vierde deel, het leven en de leringen van Jezus, zal de geest inspireren en de ziel voeden met een herbeleving van het evangelie van Jezus wat de kroon zet op alles.

Studiegroep concept

Bij een bezoek aan een studiegroep, neemt U deel aan een spiritueel festijn wat voorbereid is door de Goddelijke persoonlijkheden en dat samen te delen met menselijke persoonlijkheden; de geestelijke voeding zal overvloedig zijn, geserveerd met liefde en toewijding door de schrijvers van het Urantia Boek. Uw Gedachtenrichter en de Geest van Waarheid kunnen U inspireren en Uw intellectuele verworvenheden vergeestelijken.

Wat is een studiegroep?

Een Urantia Boek studiegroep is samengesteld uit individuen die diepgaande studie beogen en het onderricht in een broederlijke en spirituele atmosfeer delen met als doel dit toe te passen in hun dagelijks leven. In feite hebben zij allen het boek minstens éénmaal in zijn geheel gelezen.

De locatie van de studiegroep moet bijdragen aan studie en uitwisseling. De frequentie en het rooster staan vast om vertraging te voorkomen.

De lengte van de studie is variabel maar uit ervaring blijkt dat een volledige dag, over het algemeen tijdens het weekend, erg productief is.

Een studiegroep zou een gespreksleider moeten hebben; bijvoorbeeld de gastheer/–vrouw en daarnaast een “leraar” of iemand met jarenlange ervaring en goede kennis van het Urantia Boek, wiens rol het is om deelnemers in liefdevolle dienstbaarheid te assisteren en te begeleiden in discussies en het uitwisselen. Hij dient ervoor te zorgen dat discussies niet uit de hand lopen.

Een studiegroep zou iemand moeten hebben die de leiding heeft (een aangewezen persoon of de gastheer/–vrouw of leraar) om de groep aan te sturen en die erop toeziet dat de nieuwe lezers de juiste motivatie hebben om deel te nemen in de studiegroep.

Tenslotte zou een lijstje regels beschikbaar moeten zijn, dat door iedereen geaccepteerd is tijdens de studie. Omwille van de studie is het essentieel, dat iedereen zelf de verantwoordelijkheid draagt voor zijn interventies, gedrag en woorden.

Waarom studiegroepen?

Alhoewel religie een persoonlijke ervaring is, zijn de uitvloeiselen ervan sociaal.

Het lezen van de Urantia Verhandelingen in afzondering is nodig maar is ontoereikend. Al snel verschijnt het verlangen om andere lezers te ontmoeten om ‘de parel van grote waarde’ te delen en de studiegroep is de ideale plek omdat het voorziet in een vriendelijke studieomgeving en gericht is op uitwisseling.

Urantia Boek studiegroepen zijn essentieel, tenminste om de volgende redenen:

 • Studiegroepen zijn de plaats waar religieuze mensen, discreet en privé, hun geloof kunnen delen en in een intieme setting kunnen bouwen aan een sociale broederschap. De groep heeft voordeel van het proces van één persoon en elk individu heeft profijt van het proces van de groep.
 • Studiegroepen verschaffen een vriendelijke en veilige omgeving wat gunstig is voor het verwelkomen van nieuwe lezers en om samen de inhoud te bestuderen.
 • Studiegroepen doorbreken spiritueel isolement, zijn een plek waar teamspirit wordt bevorderd en een gelegenheid waar onbaatzuchtigheid tot uitdrukking kan komen.
 • Studiegroepen ontwikkelen een dynamiek voor groei, waar kruisbestuiving van ideeën en idealen plaatsvindt wat bevorderlijk is voor de training van toekomstige leraren en leiders.
 • Studiegroepen zijn de essentiële drager voor de sociale en planetaire verspreiding van de leringen van het Urantia Boek, voor zover zij aantrekkelijk zijn.
 • Studiegroepen vertegenwoordigen het volgende model van religieuze progressieve socialisatie. Het seculiere sektarisme van de evolutionaire godsdiensten, geleid door een doctrinaire geestelijkheid wordt vervangen door een broederschap die gefundeerd is op de geopenbaarde leringen van het Urantia Boek dat bevestigt dat elke persoonlijkheid een kind van God is met de geschonken en innerlijke mogelijkheid om religieuze waarheid en spirituele waarden waar te nemen door hem–zelf en voor hem–zelf.

Studiegroep leraren

De term “leraar” in de context van deze presentatie is een persoon, “een grote broer” die beschikt over een grondig begrip van het Urantia Boek en die ernaar verlangt beginnende lezers te ondersteunen om zich de inhoud eigen te maken zonder zijn mening op te leggen. (we zullen in het volgende hoofdstuk “de strategie van de studiegroep” zien hoe we een “verloskundige” van ideeën kunnen worden.) In geen geval is hij een “meester”, een “goeroe” of iemand die zichzelf heeft benoemd tot “de autoriteit” of zoekt naar de bevrediging van eigen belangen. Zijn/haar motivatie is een natuurlijk gevolg van het feit dat hij/zij God gevonden heeft en zijn medemens wil dienen:

(1121.6) 102.3.4 Religieus verlangen is het hunkerend zoeken naar goddelijke realiteit. Religieuze ervaring is het besef dat men zich bewust is God te hebben gevonden. En wanneer een mens inderdaad God vindt, ondervindt hij door zijn ontdekking zulk een onbeschrijflijke rusteloosheid van triomf in zijn ziel, dat hij zich gedwongen voelt om liefdevol en dienend contact te zoeken met zijn minder verlichte broeders, niet om bekend te maken dat hij God gevonden heeft, maar veeleer om de overvloeiende bron van eeuwige goedheid in zijn eigen ziel de gelegenheid te geven zijn medemensen te verkwikken en te verheffen. Werkelijke religie voert tot grotere dienstbaarheid aan de gemeenschap.

Tijdens de studiegroep, gebeurt het dat de leraar zijn interpretatie geeft als gevolg van zijn begrip over een bepaalde passage in het Urantia Boek. Dat is echter geen goede methode omdat de leraar de gedachte van de schrijver van het Urantia Boek interpreteert met het gevaar daarmee een subjectief, inexact, gedeeltelijk of foutief perspectief op te leggen. In werkelijkheid zijn alle verduidelijkingen, alle verruiming van concepten en alle legitieme vraagstellingen van deelnemers, te vinden in het boek zelf. De juiste methode voor de leraar is om ze op te sporen en te behandelen als “kruisverwijzingen”, dwz om die paragrafen of passages die een verduidelijking bevatten in de terminologie, een perspectief toevoegen, een ideaal verbeteren of een bepaald concept verdiepen, aan te reiken. Dat is precies de opmerkelijke techniek die gebruikt wordt door de boodschappers om ons bewustzijn te verruimen en ons denkkader te vergroten.

Een juist gekozen kruisverwijzing in de context van een bepaalde passage kan werkelijk verduidelijken en laat een diepgaande verhoging van de spirituele perceptie van de deelnemers zien. Bijvoorbeeld, in de zin: “Dit luisterrijke, universele gebod om te streven naar het verwerven van de volmaaktheid van goddelijkheid, is de eerste plicht van alle worstelende schepselen in de schepping van de God van volmaaktheid, en zou ook hun hoogste ambitie moeten zijn.” [(22.1) 1.0.4] De term “plicht” zou een aantal deelnemers choqueren en ik wist van tevoren dat het een bron van discussie zou zijn. De Goddelijke Raadsheer gebruikt deze term van verplichting om ons te laten reflecteren op de verantwoordelijkheid die we dragen om te gehoorzamen aan dit gebod. Ervoor kiezend om te kijken naar verhandeling 117 alinea 4, hebben we dankzij een Machtige Boodschapper waarlijk een magistraal antwoord gekregen, helder en betekenisvol ten aanzien van onze verantwoordelijkheid, niet alleen als kind van God maar ook jegens God de Zevenvoudige. Een aantal deelnemers heeft een intense spirituele emotie ervaren waarbij “plicht” waarlijk is opgetild van het mentale intellect naar het spirituele niveau in het diepe verlangen en de erkenning van het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Dat is het voorbereidende werk dat een leraar dient te doen voor de studiebijeenkomst. Houd daarbij altijd in gedachten dat het de schrijvers van het Urantia Boek zijn die de hogere waarheid “onthullen” en de bovenmenselijke perspectieven aanreiken met als consequentie dat het hun geschriften zijn waar wij ons voor open moeten stellen en niet dienen te luisteren naar de interpretaties van een leraar, hoe goed en relevant ze ook lijken te zijn.

Studiegroepen; voor wie?

Veel lezers denken dat het nodig is om een hoge opleiding te hebben gedaan om met de studie van het Urantia Boek mee te kunnen doen. Wat een misvatting! Uit ervaring blijkt, dat met het gebruik van een coherent studieplan, een zachte en progressieve methode, de ondersteuning van een toegewijd leraar, binnen een vriendelijke studiegroep, de student slechts gemotiveerd hoeft te zijn, vastberaden dient te zijn en over een open geest moet beschikken. Uiteraard gaan we ervan uit dat hij God al gevonden heeft: dat is een eerste vereiste om deel te kunnen nemen in een studiegroep. We moeten echter toegeven dat niet iedereen er klaar voor is om met moed en discipline aan zo’n spannend en transformerend avontuur te beginnen. Niettemin zou het de ambitie en het doel moeten zijn van alle studiegroepen om deze mogelijkheid te kunnen bieden.

Vergeet niet dat het God is, Hij–Zelf, die door middel van zijn Goddelijke Fragment zich openbaart aan zijn schepselen in de tijd voor zover zij met heel hun hart wensen hem te kennen, van hem houden en zijn wil doen.

De strategie van de studiegroep

Een serieuze– en methodische aanpak van de leringen in het Urantia Boek is essentieel voor de groei van het kosmische bewustzijn en de verdieping van het geestelijk inzicht. Echter, hoewel de boodschappers ernaar streven onjuiste opvattingen recht te zetten, elders al gekende ideeën verzamelen en coördineren en nieuwe concepten presenteren, doen ze dat in een taal waarvan wij niet altijd de extreme taalkundige precisie bevatten en de ideële juistheid. Aldus, veel van de aangeboden teksten blijven onbegrepen omdat we moeite hebben om de conceptuele inhoud te bevatten.

Wij hebben aanzienlijk intellectueel werk te doen ten aanzien van de verduidelijking, het begrip en de uitwisseling en het is juist in studiegroepen dat we dat werk kunnen verrichten met behulp van een ervaren leraar.

De leraar moet een methode gebruiken om de lezer in een student te transformeren, die hoofdrolspeler is van zijn ontdekkingen en een strategie toepassen die het intellect uitdaagt, een dynamiek van groei creëert, reflectie stimuleert en het verlangen om uit te wisselen aanwakkert. Dit is het verschil tussen een lezersgroep en een studiegroep. Laatstgenoemde beschikt over een methode, een strategie en een programma.

Om effectief te zijn, moet de bijeenkomst zijn voorbereid door de leraar. Hij zal dus vooraf moeten lezen en de termen identificeren die verduidelijkt moeten worden, concepten van de boodschappers onderzoeken en een lijst maken. Hij zal ook de kruisverwijzingen moeten kiezen die op een andere/aanvullende manier de gepresenteerde concepten van de schrijvers kunnen verhelderen.

De methode

De strategie van de studiegroep is gebaseerd op de volgende vier principes:

 1. Vragen stellen
 2. Delen
 3. Van concept naar ervaring
 4. Kruisverwijzingen

We analyseren deze 4 elementen:

Vragen stellen

Vragen stellen heeft als doel om reflectie te stimuleren.

 • Vragen stellen transformeert een passieve lezer in een actieve zoeker. “Zoek en je zult vinden, vraag en je zult ontvangen’ is een universele wet en de Gedachtenrichters zijn de bron van waarheid.
 • Vragen stellen is niet invasief, niet dwingend, niet interpreterend en niet destructief. Het zal noch forceren noch de menselijke geest controleren.
 • Vragen stellen opent het kosmische bewustzijn voor nieuwe universele realiteiten.
 • Vragen stellen stimuleert een vriendelijke dynamiek tussen de deelnemers en moedigt de groei van de spirituele broederschap aan.
 • Vragen stellen laat de zoeker reflecteren en prikkelt hem de oplossing te vinden die hem tevreden zal stellen door middel van een persoonlijke inspanning. Hij maakt het zich eigen en daarmee wordt het een verworvenheid die vertaald kan worden als een daadwerkelijke ervaring van grote waarde. Het verdiept het vertrouwen in zijn eigen oordeelsvermogen en de capaciteit om de leringen te begrijpen.

Wat voor soort vragen?

Nogmaals brengen de boodschappers de volgende woorden van een Melchizedek van Nebadon onder onze aandacht:

(1109.6) 101.4.5 en verder Waarheid is soms slechts relatief geïnspireerd, ook al is openbaring zonder uitzondering een geestelijk verschijnsel. Ofschoon uiteenzettingen met betrekking tot de kosmologie nooit zijn geïnspireerd, zijn zulke openbaringen toch van onmetelijke waarde in de zin dat zij althans tijdelijk de kennis verhelderen doordat zij:
 1. de verwarring verminderen door de gezaghebbende uitbanning van misvattingen;
 2. feiten en waarnemingen die bekend zijn, of spoedig bekend zullen worden, coördineren;
 3. belangrijke stukken verloren kennis inzake epochale verrichtingen in het verre verleden restaureren;
 4. informatie verschaffen die vitale hiaten in overigens verworven kennis aanvult;
 5. kosmische gegevens op zulk een wijze aanbieden, dat zij het geestelijk onderricht dat in de begeleidende openbaring is vervat, verhelderen.

Dit is dus de strategie die zij gekozen hebben om ons kosmisch bewustzijn uit te breiden. Deze 5 punten verschaffen een ordening die een raamwerk vormt op basis waarop onze vraagstelling zich kan richten.

Bij het voorbereiden van de bijeenkomst zal de leraar vanuit zijn hart afstemmen op de vragen, die de deelnemers zullen stellen bij:

Het delen

(1094.2) 100.0.2 Geestelijke groei wordt onderling gestimuleerd door nauwe omgang met andere religieuze mensen. Liefde levert de voedingsbodem voor religieuze groei …
 1. Het delen van vragen en antwoorden biedt de mogelijkheid om te luisteren naar de gezichtspunten van andere gelovigen en brengt meer waardering voor elkaar en het inspireert goede wil en liefdevolle relaties.
 2. Het delen van spirituele ervaringen met andere gelovigen, gecombineerd met de ondersteuning van de Gedachtenrichter is een krachtige spirituele hefboom en stimuleert de groei van de ziel en van idealen.
 3. Het delen van persoonlijke interpretaties verhoogt het intellectuele begrip van iedere deelnemer.
 4. Het delen houdt de aandacht van de deelnemers vast en verhoogt hun interesse voor het te bestuderen materiaal. Het delen kan uren worden volgehouden zonder dat het de deelnemers vermoeit. Bovendien zijn de Gedachtenrichters en de Geest van Waarheid actief in de mentale sfeer om de intellectuele verworvenheden en idealen te vergeestelijken.

Van concept naar ervaring

Expansie van concepten is een intellectueel proces, het eerste deel van het mandaat van de boodschappers. Heel vaak verliezen hoog intellectuele concepten hun betekenis omdat de deelnemers deze niet verbinden met hun alledaagse leven. Tijdens de discussie en het delen zal de leraar alle moeite doen om de intellectuele concepten af te laten dalen naar het dagelijkse leven.

Laten we het volgende voorbeeld nemen om deze benadering te illustreren: “vergeestelijking” is een enigszins vaag concept voor een aantal deelnemers.

Eerst zorgt de leraar, door het stellen van de juiste vragen ervoor dat de student zich realiseert dat het hier gaat om een proces in het dagelijkse leven: de keuze tussen de egoïstische dierlijke neigingen en de onzelfzuchtigheid van zijn spirituele natuur, het oplossen van spanning tussen de verschillende waardenniveaus. Dat is het geheim van de vorming van karakter.

Zodra het concept is gelinkt aan het dagelijkse leven wordt het een ervaringsgerichte realiteit. De leraar zal vervolgens proberen om het concept te verruimen van het persoonlijke ervaringsniveau naar het niveau van universele betekenis door de effecten en de kosmische verantwoordelijkheid te bespreken die hij vanaf nu draagt tegenover zijn Gedachtenrichter, voor de groei van de soevereiniteit van Jezus in zijn plaatselijke universum, voor de super–universele soevereiniteit van de Allerhoogste en voor de vergeestelijking in het algemeen. Uiteindelijk kunnen we dit proces benoemen als “ de Suprematie”.

Kruisverwijzingen

Om de inhoud te verlichten of de inhoud van een verhandeling te illustreren kan het nodig zijn om kruisverwijzingen te gebruiken naar andere verhandelingen die betrekking hebben op het onderwerp en behandeld worden in het Urantia Boek, wat resulteert in een proces van kruisbestuiving en verklaring.

Als voorbeeld nemen we de volgende paragraaf:

(26.1) 1.3.7 In de innerlijke ervaring van de mens is het bewustzijn aan de materie gekoppeld. Een dergelijk aan de materie verbonden bewustzijn kan de dood van de sterfelijke mens niet overleven. De wijze waarop de overleving bewerkstelligd wordt, omvat die heroriëntering van de menselijke wil en die transformaties in het sterfelijke bewustzijn, waardoor zulk een Godbewust verstand zich geleidelijk door de geest laat onderrichten en zich uiteindelijk door de geest laat leiden. Deze evolutie van het menselijke bewustzijn, van verbondenheid aan de materie tot de vereniging met geest, resulteert in de transmutatie van de potentiële–geest–fasen van het sterfelijke bewustzijn tot de morontia–werkelijkheden van de onsterfelijke ziel. Het sterfelijke bewustzijn dat dienstbaar is aan de materie, is voorbeschikt om steeds materiëler te worden, waardoor de persoonlijkheid uiteindelijk te niet zal gaan; het bewustzijn dat zich gewonnen geeft aan geest, is voorbestemd om steeds geestelijker te worden en ten slotte eenheid te bereiken met de overlevende, geleidende goddelijke geest, en om op deze wijze tot overleving te komen en tot een eeuwig persoonlijk voortbestaan.

Na deze paragraaf te hebben gelezen en geluisterd te hebben naar het commentaar van de deelnemers, kan de leraar aanvullende informatie aanreiken over bepaalde zinnen, die extra toelichting behoeven:

De uitdrukking “die heroriëntering van de menselijke wil” verwijst naar het aangeboren vermogen van de menselijke vrije wil om te kiezen tussen het relatief goed en kwade. Door het lezen van 16:6:4 vinden de deelnemers een aanvullende verklaring over het mechanisme van het Kosmisch Bewustzijn in de persoonlijkheid. Verdergaand naar (194.8) 16.8.8 zal hij verschillende situaties vinden waarin de vrije wil van de Persoonlijkheid is betrokken.

De uitdrukking “deze transformaties in het sterfelijk bewustzijn” verwijst naar het accepteren van de sterveling om met het gehele hart zich te willen laten transformeren door de Geest die in hem woont en hem inspireert. In (103.3) 9.5.5 legt een Solitaire Boodschapper uit hoe we beter kunnen samenwerken met de Gedachtenrichter en in (1216.3) 111.1.2 wordt ontrafeld hoe het denkkader de keuze van de persoonlijkheid beïnvloedt.

De uitdrukking “de transmutatie van de potentiele–geest–fasen van het sterfelijke bewustzijn tot de morontia–werkelijkheden van de onsterfelijke ziel” heeft betrekking op het mechanisme van het overbrengen van de spirituele inhoud van het menselijke handelen door de Gedachtenrichter. Een heldere uitleg van dit proces is uiteengezet in (1193.4) 108.6.5 en hiermee heeft de leraar de volle breedte van verwijzingen benut.

De organisatie van studiegroepen

Voorbereiden van de studiegroep bijeenkomst

Voor het grondig bestuderen van het Urantia Boek moeten we verantwoordelijkheid nemen want het betreft niet iets waar we lichtvaardig over kunnen denken. Zoals bij iedere verwerving van kennis is ook hier een zekere studiediscipline nodig.

Zoals we gezien hebben maakt het voorbereiden van een bijeenkomst deel uit van de strategie. De leraar moet het raamwerk voor de studie voorbereiden.

Hij verzamelt en bereidt voor:

Verschillende vragen over de verhandelingen die de uitwisseling stimuleren en het onderwerp zijn voor verduidelijking en gebaseerd zijn op het raster van de 5 punten ten aanzien van de soort vragen.

 1. Maakt een lijst van woorden die uitgelegd dienen te worden tijdens de bijeenkomst.
 2. Selecteert de kruisverwijzingen naar andere verhandelingen die gerelateerd zijn aan het studiemateriaal.
 3. Maakt een lijst van concepten voordat zij gedetermineerd worden in het licht van de ervaring.
 4. Beveelt de deelnemers aan om vooraf de tekst te lezen en vragen voor te bereiden indien nodig. Het is een goed idee om een gewoon woordenboek mee te nemen.

Het functioneren van de studiegroep

Een goed georganiseerde en beheerde studiegroep berust op een veronderstelde zelfdiscipline en op gedragsregels, die geaccepteerd zijn door alle leden die altijd schriftelijk beschikbaar zijn. In sommige gevallen en uiteraard bij nieuwkomers wordt aanbevolen om ze met tact voor te lezen voor het starten .

Het principe van de diepgaande studie is het systematisch om de beurt lezen van de lectuur, waarbij iedere paragraaf gevolgd wordt door een periode van vragen stellen, discussie en uitwisselen, verlevendigd door de leraar waarbij iedere deelnemer de kans heeft om deel te nemen.

De leraar leidt de discussie door vragen te gebruiken die hij van tevoren voorbereid heeft gebaseerd op het raster van 5 elementen evenals met de kruisverwijzingen die de inzichten over vermenselijking van de concepten zullen versterken. Interventies zijn niet gelimiteerd in tijd, maar de leraar zal ervoor zorgen dat ze niet afdrijven. Hij zal er zeker voor zorgen dat iedere deelnemer de kans heeft om zichzelf te uiten zonder dat diegene de situatie monopoliseert.

Met hulp van de leraar:

 • Zijn woorden en terminologie uitgelegd
 • Zijn ideeën bediscussieerd
 • Zijn concepten geanalyseerd, verrijkt en verruimd door het gebruik van kruisverwijzingen
 • Zijn de concepten gelinkt aan het niveau van de persoonlijke ervaring om het kosmisch bewustzijn te verruimen en de spirituele perceptie te vergroten van de leden van de groep

Ontwikkeling van de studiegroep

De studiegroep start met 2 à 3 minuten van meditatieve stilte, waarbij iedere deelnemer de kans heeft om hulp en steun te vragen van de spirituele krachten die aanwezig zijn voor de studie en de uitwisseling die gaan volgen.

Optioneel kan één van de aanwezigen een woord van dank en waardering uitspreken tot de Geesten namens de groep.

Daarna wordt een voorzitter aangesteld. De rol van de voorzitter is om op een geordende wijze het woord te geven aan hen die commentaar wensen te geven tijdens het lezen van de paragrafen.

De leraar nodigt een deelnemer uit om de eerste paragraaf te lezen en te becommentariëren. Na het lezen laat de leraar dus degene die gelezen heeft, vertellen wat hij begrepen heeft en commentaar geven. Deze werkwijze is essentieel omdat het begrip verruimt voor de problematiek van anderen en voor verschillende zienswijzen. Zo mogelijk zal de leraar ieder uitnodigen om bij te dragen op voorwaarde dat het niet verstorend werkt en de conversatie niet afdwaalt.

In de volgorde waarin de deelnemers zitten, geeft de leraar het woord om te lezen.

Een pauze van 15 minuten is gewenst in de ochtend– en middagsessie.

Enkele voorbeelden van vragen en opmerkingen

Laten we onthouden dat de boodschappers gebruik maken van meer dan 1000 menselijke concepten.

Vermindering van verwarring door de gezaghebbende uitbanning van fouten.

De volgende quote uit de Bijbel is foutief: “Het is door de Zoon dat God het Universum heeft geschapen”

De verwarring over de Zonen van God is gerectificeerd door de volgende quote: “…Door de Zonen van God werden de universa geschapen.” (21.1) 1.0.1 (Zonen en universa in meervoud)

(60.3) 4.5.4 De barbaarse idee dat de toorn van een verbolgen God gestild moet worden, dat een gekrenkte Heer verzoend moet worden, dat men in de gunst komt bij de Godheid door offeranden en boetedoening en zelfs door het vergieten van bloed, vertegenwoordigt een religie die nog volkomen onvolwassen en primitief is, een filosofie die een verlichte eeuw van wetenschap en waarheid onwaardig is.

De Goddelijke Raadsheer keurt hiermee het Christelijke dogma van de dood van Christus aan het kruis voor de verlossing van de menselijke zonden af.

Het presenteren van kosmische giften op een manier die de spirituele leringen verheldert die in de bijgaande openbaring vervat zijn.

Op welke wijze verheldert het volgende citaat de spirituele leringen?

(21.2) 1.0.2 De ontelbare planetenstelsels zijn allen gemaakt om uiteindelijk bewoond te worden door intelligente schepselen van vele verschillende typen, wezens die God kunnen kennen, de goddelijke liefde kunnen ontvangen, en op hun beurt God kunnen liefhebben.

De Goddelijke Raadsheer onthult het transcendente doel van het universum dat wetenschap niet kan formuleren teneinde mensen opnieuw een plaats te bieden in de context van kosmisch broederschap daarmee zijn persoonlijke en spirituele relatie met God verhelderend, zijn liefhebbende Vader en Schepper.

Conclusie

We naderen het einde van deze presentatie en ik heb vanuit mijn hart enkele jaren van mijn ervaringen gedeeld op het gebied van de voorbereiding, de participatie en het verlevendigen van studiegroepen en seminars.

Ik wilde een aantrekkelijke methode en pedagogiek presenteren om van studiegroepen een aantrekkelijke plek te maken waar deelnemers met plezier kunnen delen, groeien, elkaar kunnen inspireren en bouwen aan een hedendaagse broederschap.

Conform hun verplichtingen en restricties die zijn opgelegd door de autoriteiten van het universum hebben de auteurs meer dan duizend menselijke concepten verzameld, gesorteerd, aangepast en gecoördineerd die de basis vormen van de huidige epochale openbaring om ons bewustzijn ontvankelijk te maken voor nieuwe concepten en onze spirituele perceptie te verhogen. In de vorm van 197 verhandelingen hebben zij ons de leringen geopenbaard die toegankelijk zijn voor iedere goedwillende persoon die God zoekt.

De openbaringscommissie heeft het Urantia Boek voor de bestemde tijd geleverd met als doel de waarheidszoekers die we zijn aan te trekken niet alleen om hun bewustzijn te verruimen en hun spirituele perceptie te verhogen maar ook om de levende verspreiders te worden van de leringen. Zijn wij apostelen, discipelen, hoofdrolspelers of gewoon toeschouwers van de Vijfde Openbaring? Het is aan ieder van ons om een antwoord te vinden op deze vraag die in overeenstemming is met onze persoonlijke motivatie en wens om deel te nemen aan dit bijzondere avontuur.

Wij, die de leringen van het Urantia Boek hebben ontvangen zijn actief betrokken in onze groepen van lezers. Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat er om ons heen in toenemende mate aantrekkelijke studiegroepen worden opgezet. Maar de vraag is: Hoe doen we dat?

Het beeld van de menselijke cel die zich vermenigvuldigt door te delen is inspirerend. Zodra een studiegroep het aantal van 12 deelnemers passeert, is het misschien tijd om een nieuwe groep te vormen. Voor het moment dat een studiegroep dit kritieke punt bereikt, zullen de nieuwe leraren getraind zijn en kan een nieuwe studiegroep worden gevormd. Studiegroepen zijn net als graankorrels: men moet ze zaaien om te kunnen oogsten.

Tot slot, de studiegroepen zijn de smeltkroes waarin gemeenschappen van gelovigen kunnen groeien en van waaruit het evangelie van Jezus zich kan verspreiden: het Vaderschap van God en de broederschap van mensen.

Dank aan iedereen,
 

Georges Michelson Dupont

 


 Home | Sitemap | Laatste wijziging: 12 januari 2019