stichting URANTIA nederlandstalig

 

De jaarlijkse Urantia dag gaat niet door!

N.a.v. het regeringsbesluit zijn wij genoodzaakt de Urantia dag op 21 augustus 2020 te annuleren.

De laatste nieuwsbrief:

Nieuwsbrief mei 2020

Abonneer u op de nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief.

Diepgaande studie van het Urantia Boek in studiegroepen

Dit artikel is een vertaling van George Michelson — Duponts “Étude approfondie du Livre D'Urantia en groupe d'étude” welke is vertaald door Ensemble Traduit.

De geschiedenis van de Urantia beweging

De geschiedenis van de Urantia beweging is een vertaling van A History of the Urantia Movement door Dr. William Sadler, vertaald door Mw. R. Hanekroot.

What is the New Philosophy of Living Project?

Het “Project Nieuwe Levensfilosofie” (ook wel Project 2:7.10, naar citaat (43.3) 2:7.10 uit het Urantia Boek), betreft een explorerend artikel om een nieuwe levensfilosofie te construeren.

Originele Concepten in het Urantia Boek

Waarin onderscheidt het Urantia Boek zich? Vanwege de 64 concepten en doctrines die nieuw en origineel zijn zoals gepresenteerd in het Urantia Boek en meer.

Korte samenvatting van filosofie in het Urantia Boek

Een overzicht van een verkennende studie door Dr. Jeffrey Wattles in een vertaling van Bert Volkers.

De 7e en laatste zelfschenking van Michaël, de mens Jezus van Nazareth

De onderstaande tekst is de rede die Karen Huigsloot heeft gehouden op 21 augustus 2016 in Groot Kievitsdal, Baarn, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met als titel: “De 7e en laatste zelfschenking van Michaël, de mens Jezus van Nazareth”.

 

Dia 1

Goede middag. De 7e zelfschenking van Michaël. In het Urantiaboek wordt deel IV in zijn geheel aan deze zelfschenking gewijd. Dat zijn 774 pagina’s. Het zal duidelijk zijn dat er heel veel van deze zelfschenking nu niet aan de orde komt. Niet omdat het niet belangrijk is, maar eenvoudig omdat er gekozen moet worden. En in aansluiting op de lezing van Johan wil ik beginnen met

 • de doelstellingen van de laatste zelfschenking van deze Schepper–Zoon;
 • vervolgens in vogelvlucht wat kenmerken van zijn zelfschenking doornemen
 • en ten slotte enkele van de zegeningen van de voltooiing van zijn missie

Michaël van Nebadon heeft met deze 7e zelfschenking zijn zelfschenkingsmissies afgerond. Een missie die elke Schepper–Zoon dient te voltooien.

De doelstelling

Dia 2

De doelstelling van deze zelfschenkingsmissie was tweeledig: enerzijds

 • Door het leven van zijn schepselen te leven stelt de Schepper–Zoon zich in staat een wijze, meelevende, rechtvaardige en begripvolle soeverein te worden (119). Het is de voltooiing van persoonlijk onderricht. Dit begrip van alle schepselen is vereist, voordat een Schepper–Zoon de volledige soevereiniteit op zich mag nemen. Hij kan regeren als vertegenwoordiger van de Paradijs Triniteit; (neerwaartse beweging)
 • Door zich te onderwerpen aan de wil van de drie Paradijs Goden en van hun goddelijke onderlinge associaties, heeft Hij het voorrecht om het maximale gezag van de Paradijs–Triniteit te vertegenwoordigen. Bovendien vermeerderde Hij hiermee de evoluerende soevereiniteit van God de Allerhoogste; (opwaartse beweging)
  Ps: Wilsaspecten worden gepersonaliseerd in de verschillende naturen van de Zeven Meester–Geesten.

Dat Michaël hierin glansrijk geslaagd is, staat buiten kijf en Hij heeft sindsdien de onbetwistbare soevereiniteit in Nebadon. Dit heeft veel voordeel opgeleverd voor Urantia en voor heel Nebadon. Wat dat is, daar zal ik nog op terugkomen.

Maar hoe zag deze laatste zelfschenking eruit, wat waren de spelregels?

De richtlijnen van Immanuel (120:1)

Voor elke zelfschenking werd Michaël geïnstrueerd door de persoonlijke vertegenwoordigers van de verschillende Paradijs–Godheden en nu werd Hij geïnstrueerd door Immanuel, de Unie der Dagen en de vertegenwoordiger van de Universele Vader in Nebadon. Een lijst die is opgenomen in verhandeling 120 en waar ik er een paar van wil uitlichten. Immanuel begint met een paar richtlijnen, je zou kunnen zeggen spelregels.

Algemene regels

Dia 3

 1. Michaël heeft afstand gedaan van alle buitenplanetaire hulp en speciale assistentie;
  1. Hij is komt hiermee in een afhankelijkheidspositie van de Vader, net zoals wij mensen, afhankelijk zijn van Michaël om naar hogere werelden te kunnen komen, om geloofsvertrouwen te kunnen ontwikkelen;
  2. Hij beperkt zich tot de capaciteiten en mogelijkheden van de mens. Alles wat Hij in ieder geval tot aan zijn doop bereikt, bereikt Hij als mens, samen met zijn Gedachtenrichter;
 2. Tijdens zijn zelfschenking op Urantia hoeft Hij zich maar voor één ding in te zetten en dat is ‘de ononderbroken gemeenschap met de Paradijs Vader’;
  1. Jezus / Michaël ontvangt net als wij, een Gedachten Richter, waarmee Hij contact zoekt en waarmee Hij wil en zal communiceren;
  2. Michaël hoeft zich geen zorgen te maken over zijn universum, het beheer ligt in handen van Immanuel en er zal geen rebellie mogelijk zijn;
 3. Ge kunt aan uw missie beginnen met slechts één enkele bedoeling, de hogere openbaring van onze Vader aan de intelligente wezens in het hele universum…
  1. Dit is een tweede aspect van het leven van de wil van de Vader, hiermee openbaart Michaël de Vader aan de mens. (Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien);
  2. Deze openbaring betreft niet alleen de stervelingen op Urantia maar alle stervelingen op alle bewoonde werelden in Nebadon;
  3. Met een nieuwe verdieping de Vader interpreteren voor de bovensterfelijke wezens van heel Nebadon;
 4. De zelfschenking, is altijd vrijwillig, dit wordt hier nog een keer benadrukt. Michaël mag de opdracht altijd afbreken;
 5. Houdt in gedachten dat Ge altijd een Schepper–Zoon van de Paradijs Vader zult blijven;
  1. De creatieve eigenschappen van de persoonlijke goddelijkheid van Michaël, zullen hem volgen tijdens zijn incarnatie, ze zijn niet van Hem te scheiden (zie bijv. de wijn in Kanaan)

Adviezen voor Urantia

Dia 4

 1. Treed op als leraar, schenk in de eerste plaats uw aandacht aan de vrijmaking en inspiratie van ’s mensen geestelijke natuur. Verlicht het verduisterde verstand van de mensen, genees hun zielen en bevrijd hun bewustzijn van eeuwenoude angsten… Leid het ideale religieuze leven ter inspiratie en stichting van heel uw universum.
  1. Broers en zussen, en buurtkinderen;
  2. Privéleraar voor Ganid en zijn rondreis rond de Middellandse Zee;
  3. Tijdens de karavaantocht naar het oosten, de stad Urmia;
  4. En natuurlijk die laatste 3 jaren van zijn openbare werk, zijn grote werk namelijk het openbaren van de Vader (wordt nu niet behandeld);
 2. Tegelijk met het dienstbetoon van de openbaring van de Vader aan alle wezens van Nebadon, openbaart Ge, op een nieuwe wijze de mens aan de Vader;
  1. Vertoon in uw ene korte leven in het vlees de transcendente mogelijkheden die gedurende de korte loopbaan van het sterfelijk bestaan binnen het bereik liggen van een mens die God kent, zoals dit nog nooit eerder in heel Nebadon is gezien, en geef een nieuwe, verhelderende interpretatie van de mens en de wisselvalligheden van diens planetaire leven aan alle bovenmenselijke denkende wezens van heel Nebadon, en voor altijd.
 3. Maak als Zoon des Mensen een eind aan de Lucifer rebellie;
 4. Geef wat aandacht aan praktische zaken:
  1. aansluiten bij heersende cultuur en structuren; sluit aan bij de heersende zeden mbt familieverhoudingen;
  2. Wees geen vernieuwer m.b.t. intellectuele emancipatie, wees geen economische of sociale vernieuwer en wordt geen politiek leider;
  3. Laat geen geschriften achter op Urantia, verbied anderen portretten van u te maken, zorg ervoor dat er niets achterblijft dat tot afgoderij zou kunnen leiden;
  4. Ge zult waarschijnlijk niet de huwelijksband aangaan… (overigens eervol en verenigbaar met de incarnatie), maar de incarnatie voorschriften staan niet toe dat er menselijke nakomelingen van een Paradijs Zoon op een planeet achterblijven;
 5. Voor verdere details, vertrouwen wij u toe aan de leiding van de inwonende Richter

De Zelfschenking: 21 augustus 7 jaar voor Christus

Dia 5

Na zijn instructies te hebben ontvangen, vertrekt Michaël en begint zijn 7e zelfschenking op 21 augustus 7 jaar voor onze jaartelling. Hij begint aan zijn zelfschenking

 • volledig onbewust van zijn Goddelijke identiteit
 • Jezus leeft zijn leven zoals elke ander sterveling

Er wordt in deel VI van het Urantiaboek uitgebreid geschreven over hoe hij zich als mens heeft ontwikkeld. Ik wil hier niet zoveel over zeggen, wij kennen dat leven van een sterveling, maar een paar kenmerken zijn mij wel opgevallen en die wil ik nog even noemen.

 • Een mooie liefde volle opvoeding krijgt, ouders die tijd voor hem hebben, met hem in gesprek gaan en hem stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheden;
 • teleurstellingen, moeilijke beslissingen nemen, verdriet, (geld)problemen enz. Hij verwierf kennis, deed ervaring op en combineerde die twee tot wijsheid, net zoals andere stervelingen dat doen;
 • Gevarieerde loopbaan timmerman, visser, smid, scheepsbouwer, leraar;
 • Veel reizen, en ontmoetingen met andere volkeren en rassen, trouwens ook al bij de werkplaats van zijn vader Jozef;

Hij heeft veel kennis vergaard en veel ervaring opgedaan. In een relatief korte tijd heeft Hij een breed en rijk leven ontwikkeld.

De berg Hermon

Dia 6

Ik wil een grote stap maken naar zijn verblijf op de berg Hermon.

Jezus had grote vooruitgang geboekt in de samenwerking tussen zijn menselijk bewustzijn en de inwonende Richter. Hij kende zij tweeledige natuur en begreep welke taak voor hem lag. Hoewel hij tot aan zijn doop soms nog twijfelde aan zijn Goddelijke natuur. Dit is rond zijn 30e / 31e jaar.

En nadat hij van zijn reis naar het oosten was teruggekeerd (134:7:6) bracht de inwonende Gedachtenrichter Jezus er toe om zich naar de berg Hermon te begeven, zodat hij daar zijn werk van het bedwingen van zijn menselijke bewustzijn kon afmaken en de taak om zich te wijden aan de rest van zijn levenswerk op aarde, kon voltooien.

Jezus bracht 6 weken door op de berg. De eerste 5 weken zijn volledig gericht op het doorlopen van de persoonlijkheidscirkels en ook zijn Gedachtenrichter voltooit zijn opdracht, op slechts een laatste fase van afstemming na. Jezus is nu volledig overtuigd van zijn goddelijkheid en is klaar voor een ontmoeting met Satan (vertegenwoordiger van Lucifer) en Caligastia. In deze ontmoeting vindt zijn grote universum beproeving plaats. Hij weerstaat alle voorstellen en tegenvoorstellen, antwoordt slechts: moge de wil van Mijn Vader in het Paradijs geschiede.

Toen deze beproeving ten einde was, kwam zijn serafijn en verleende hem bijstand. Hier op deze middag verwierf Michaël van Nebadon de onbetwiste soevereiniteit over zijn universum. Hier voltooit hij zijn missie, de missie die aan alle Schepper–Zonen wordt opgedragen. En toen hij van de berg afdaalde waren de opstand van Lucifer en Satan, alsmede de afscheiding van Caligastia beslecht en Michaël was Planetair Vorst van Urantia.

Zegeningen

Dia 7

Voor Nebadon

 • Dit universum heeft een Allerhoogste Soeverein / Meester–Zoon
 • Een regeerder die direct vanuit eigen gezag kan handelen
 • Rebellie is niet meer mogelijk in dit universum
 • We hebben een regeerder die ons begrijpt, die mens is geweest
 • De universele Vader is geopenbaard aan alle wezens in Nebadon

Voor het Groot Universum

 • De soevereiniteit van de evoluerende God de Allerhoogste is toegenomen

Voor Urantia

Dia 8

 • De Geest van Waarheid
 • De universeel geschonken Gedachterichter
 • Michaël is Planetair Vorst van Urantia
 • De rebellie is beëindigd (is voor het hele stelsel Satania natuurlijk een zegen)
  • Berechting / rehabilitatie kan beginnen
  • Voorbereiding voor de toekomst kan beginnen
  • De evolutie van deze planeet kan weer voortgaan

 


 Home | Sitemap | Laatste wijziging: 29 juni 2020