stichting URANTIA nederlandstalig

 

De jaarlijkse Urantia dag gaat niet door!

N.a.v. het regeringsbesluit zijn wij genoodzaakt de Urantia dag op 21 augustus 2020 te annuleren.

De laatste nieuwsbrief:

Nieuwsbrief mei 2020

Abonneer u op de nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief.

Diepgaande studie van het Urantia Boek in studiegroepen

Dit artikel is een vertaling van George Michelson — Duponts “Étude approfondie du Livre D'Urantia en groupe d'étude” welke is vertaald door Ensemble Traduit.

De geschiedenis van de Urantia beweging

De geschiedenis van de Urantia beweging is een vertaling van A History of the Urantia Movement door Dr. William Sadler, vertaald door Mw. R. Hanekroot.

What is the New Philosophy of Living Project?

Het “Project Nieuwe Levensfilosofie” (ook wel Project 2:7.10, naar citaat (43.3) 2:7.10 uit het Urantia Boek), betreft een explorerend artikel om een nieuwe levensfilosofie te construeren.

Originele Concepten in het Urantia Boek

Waarin onderscheidt het Urantia Boek zich? Vanwege de 64 concepten en doctrines die nieuw en origineel zijn zoals gepresenteerd in het Urantia Boek en meer.

Korte samenvatting van filosofie in het Urantia Boek

Een overzicht van een verkennende studie door Dr. Jeffrey Wattles in een vertaling van Bert Volkers.

De Kleurrijke Persoonlijkheid

Een qeeste naar de essentie van de Godheid

Dit is de rede die Marcel Peereboom heeft gehouden tijdens de landelijke Urantiadag, 21 augustus 2013 te Driebergen.

Inleiding

De Kleurrijke Persoonlijkheid: Een qeeste naar de essentie van de Godheid Goede morgen/middag waarde mede-Urantianen,

Ik heet U ook welkom op deze landelijke Urantia dag, waarbij we het thema "persoonlijkheid" behandelen. Daarbij neem ik "de persoonlijke God" en de "ongedeelde Godheid" als uitgangspunt voor deze verhandeling. Want Zijn persoon is datgene, meer nog dan alle andere aspecten van de Universele Vader, wat mij van jongs af aan mateloos heeft geintrigeerd, geboeid, verbaasd en geprikkeld. Daarom wil ik u meenemen op een zoektocht naar de essentie van de Godheid, in de hoop u iets meer inzicht en begrip te verschaffen in deze vreemde, niet altijd zo makkelijke kost die de verhandelingen aangaan die het één en ander omtrend de aard en natuur van de Godheid openbaren.

Over de titel: waarom dan "kleurrijk" in de titel?

Ik lees het Urantia Boek sinds begin ´90-er jaren. Bij het lezen van het Urantia Boek maak ik veel mentale plaatjes. Ik denk in schema´s, wiskundige figuren en kleuren. Een klein aantal van deze beelden wil ik tonen. Want o.a. het gebruik van kleuren heeft mij geholpen een aantal denkbeelden iets duidelijker te krijgen.

Over de ondertitel:

Queeste (zoektocht)

Een queeste is een zoektocht; in het bijzonder een zoektocht die het karakter heeft van een levenstaak, zoals de zoektocht van Parzival naar de Heilige Graal zoals die in middeleeuwse verhalen voorkomt, de omzwervingen van Odysseus of de zoektocht die de helden van Tolkiens In de ban van de ring ondernemen. Een avontuurlijke, lange reis, met helpers en grote hindernissen (natuurfenomenen, monsters en vijanden) zijn standaardingrediënten. In dergelijke verhalen is de queeste vaak een metafoor voor de zoektocht naar wijsheid, die door de zoekers wordt gevonden door de ervaringen die ze tijdens het zoeken opdoen.

Het woord wordt ook in overdrachtelijke zin gebruikt voor een opdracht die men zichzelf heeft gesteld, maar die "bijna" onmogelijk is uit te voeren.

Het woord queeste is etymologisch verwant aan question, enquête en kwestie.

Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Queeste_(zoektocht)

Maar voordat ik dit ga doen, wil ik u duidelijk waarschuwen: alles wat ik u ga vertellen is min of meer onjuist. Want

Waarchuwing (1260.2) 115.1.1 … Indien het bewustzijn geen conclusies kan trekken, indien het niet kan doordringen tot ware oorsprongen, zal het altijd conclusies postuleren en oorsprongen bedenken, zodat er binnen het kader van deze door het bewustzijn geschapen postulaten logisch kan worden gedacht. En ofschoon deze universum-kaders voor het denken van schepselen onmisbaar zijn om op rationeel intellectuele wijze te kunnen opereren, zijn zij zonder uitzondering min of meer onjuist.

(1260.3) 115.1.2 Conceptuele universum-kaders zijn slechts relatief waar...

Ik vertel u dus een waarheid, niet de hele waarheid en niet niets dan de waarheid. Wat ons verder parten speelt, is:

Waarchuwing (30.2) 1.6.3 Verlies nooit uit het oog dat de gezichtspunten van waaruit God en de mens persoonlijkheid beschouwen, lijnrecht tegenover elkaar staan. De mens ziet en begrijpt persoonlijkheid terwijl hij vanuit het eindige naar het oneindige kijkt; God kijkt vanuit het oneindige naar het eindige. De mens bezit de laagste vorm van persoonlijkheid, God de hoogste, zelfs allerhoogste, ultieme en absolute persoonlijkheid.


 
 
 
 

Persoonlijkheid Omkaderd

Ik wil dus nu graag het thema van vandaag van een kader voorzien.

Voordat ik het ga hebben over de "persoonlijkheid van God", (hoe aanmatigend dit misschien ook klinkt), …

(1225.2) 112.0.2 Persoonlijkheid omkaderd

… wil ik eerste eens kijken naar de tekst van deze drie woorden: "persoonlijkheid van God". Het woord "van" suggereert dat persoonlijkheid een attribuut, elemement of eigenschap is van God. Maar Persoonlijkheid is niet slechts eigenschap van God. Het Urantia Boek is hier stellig over:

Persoonlijkheid omkaderd (29.3) 1.5.13 Persoonlijkheid is niet slechts een eigenschap van God: persoonlijkheid staat veeleer voor de totaliteit van de gecoördineerde oneindige natuur en de verenigde goddelijke wil, welke in eeuwigheid en universaliteit van volmaakte uitdrukking aan de dag treedt. …


 
 
 
 


 
 
 
 

Er blijven dus twee onderwerpen over: persoonlijkheid en God.

Om God nu in een "universum-kader" te plaatsen, lijkt mij veel te veel van het goede: dan moet ik u het Urantia Boek voorlezen vanaf de eerste tot en met de laatste pagina. Dus wil mij concentreren op het woord "persoonlijkheid", wat bovendien het thema van vandaag is.

Persoonlijkheid omkaderd Vanuit de etymologie worden de volgende betekeninssen aan het woord "persoon" toegekend, waar persoonlijkheid van afgeleid is:

Ontleend aan Latijn persona ‘persoon, individu’, oorspronkelijk ‘(toneel)rol; masker’, van onzekere herkomst, maar waarschijnlijk een leenwoord, vergelijk Etruskisch phersu ‘masker’.

In het afrikaans: (teologie) Elk van die drie onderskeidinge van God.

persoon [individu] {persone [persoon in een dramatische vertoning, pastoor] 1254; als grammaticale term 1576} < frans personne < latijn persona [toneelmasker, de rol van de acteur, persoonlijkheid, persoon], van per [door] + sona, van sonare [klinken], term voor het masker van de antieke acteur, waardoorheen zijn stem klonk, teruggaand op etruskisch fersu [masker].

De betekenis ‘pastoor’ vinden wij ook in het engels waar naast person in deze betekenis ook parson voorkomt. — Van persoon is persoonlijk afgeleid, later-mnl. nog in de betekenis van ‘het wezen van de persoon betreffend, door zijn persoon een goede indruk makend’, sedert de 16de eeuw in de tegenwoordige betekenis. Het begrip persoonlijkheid duikt in de taal der mystici voor het eerst op.

Zie http://etymologiebank.nl/trefwoord/persoon.

Mij vallen in deze definities een aantal dingen op:

 1. Het aspect van "per sonare": het doorklinken. Laat uw fantasie maar even op de loop gaan om te bedenken wat je hier meer achter zou kunnen zoeken.
 2. De afrikaanse definitie.
 3. Het gebruik van persoonlijkheid door mystici

Het Urantia Boek is doorspekt met het begrip "persoonlijkheid". Even wat statistieken:

Persoonlijkheid omkaderd Het woord "God" komt 8129 keer voor (inclusief vervoegingen als "goddelijk", "godheid", "godheidsassosiatie" etc.).
Het woord "God" komt 3289 keer voor (zonder vervoegingen als "goddelijk" etc.).
Het woord "geest" komt 7222 keer voor (inclusief vervoegingen als "geestelijk", "geesten" etc.).
Het woord "geest" komt 3393 keer voor (als geheel woord, zonder vervoegingen).
Het woord "persoon" komt 4070 keer voor (inclusief vervoegingen als "persoonlijkheid", "onpersoonlijke" etc.).

Het woord "persoonlijkheid" komt 1172 keer voor (zonder vervoegingen).
Het woord "persoonlijk" komt 410 keer voor (zonder vervoegingen).
Het woord "persoon" komt 262 keer voor (zonder vervoegingen).
Het woord "liefde" komt 927 keer voor (zonder vervoegingen).

Persoonlijkheid is in het Urantia Boek een belangrijk begrip. Want (28.4) 1.5.7God is persoonlijkheid.

Persoonlijkheid omkaderd

Als persoonlijkheid zo'n fundamenteel begrip is, waarom is er dan voor dit woord gekozen? Want iets zegt mij dat het woord "persoonlijkheid" niet de lading dekt die de essentie van God zou moeten vatten. Het antwoord staat volgens mij al op de eerste bladzijde van het voorwoord:

Persoonlijkheid omkaderd (1.2) 0.0.2 Bij onze poging om het kosmische bewustzijn uit te breiden en het geestelijke inzicht te verdiepen is het buitengewoon moeilijk om ruimere begrippen en geavanceerde waarheid te introduceren wanneer wij alleen een duidelijk omschreven taal van het betrokken gebied mogen gebruiken. Onze opdracht spoort ons echter aan om alles in het werk te stellen teneinde onze bedoelingen over te brengen met gebruikmaking van de woordsymbolen van de Engelse taal. Ons is opgedragen slechts dan nieuwe termen in te voeren, wanneer een begrip moet worden omschreven waarvoor in het Engels [Nederlands] geen woord bestaat dat dit nieuwe begrip ook maar gedeeltelijk of zelfs met mindere of meerdere vervorming van betekenis uitdrukt.

Wie van jullie leest het Urantia Boek al meer dan ±10 jaar? Wat ik gemerkt heb, is dat als je lang leest, dan groeien de begrippen die gehanteerd worden in het Urantia Boek. Ook mijn Godsbeeld is in de loop der jaren gegroeid. En bij het bestuderen van de teksten voor deze lezing,betrapte ik mijzelf erop dat het begrip van de Universele Vader toch weer groter werd, dan deze al was.

Tijdens mijn vroegere studiegroep bijeenkomsten, o.l.v. Mw Begemann, hebben we vaker over het probleem van taal gesproken. Er werd wel verteld dat voordat de openbaringen starten in de periode 1922-1934 er engelen "op cursus" gingen in Oxford omdat daar het meest net Engels werd gesproken. Daarom:

Persoonlijkheid omkaderd Definitie Oxford English Dictionary:

 • the combination of characteristics or qualities that form an individual's distinctive character

Hiermee is het omkaderen van het begrip "Persoonlijkheid" wat mij betreft afgerond.

Persoonlijkheid is een erg, en miscchien wel te, groot onderwerp. Maar door die grootte blijft er nog meer dan voldoende te bespreken over voor de spreker na mij, Johan Vandewalle. "Persoonlijkheid" is met veel nevelen omhuld ((70.3) 5.6.2 Persoonlijkheid is een van de onopgeloste mysteriën in de universa.). Derhalve is het en (bijna) onmogelijke taak om "alles" te vertellen over het begrip "Persoonlijkheid" zoals deze gebezigd wordt, in het Urantia Boek: zie hier mijn qeeste.

Aspecten van persoonlijkheid

Eenheid

Nu we het begrip "persoonlijkheid" een beetje hebben omkaderd en enige context hebben gegeven, wil ik mij nu richten op een aantal (dus lang niet alle) aspecten van persoonlijkheid.

Als God derhalve persoonlijkheid is, zoals het Urantiaboek het zo stellig stelt, wat is dan de essentie van persoonlijkheid? Een deel van het antwoord in de onderstaande citaat:

Aspecten van Persoonlijkheid (2.2) 0.1.2 DE GODHEID kan persoonlijkheid aannemen als God, en is tevens voorpersoonlijk en bovenpersoonlijk op wijzen die voor de mens niet geheel begrijpelijk zijn. De Godheid wordt gekenmerkt door de kwaliteit van eenheid — actuele of potentiële eenheid — op alle bovenmateriële niveaus der werkelijkheid; deze verenigende eigenschap kan door schepselen het best worden begrepen als goddelijkheid.

De onderstreping is van mijn hand, om er de nadruk op te leggen. Want het aspect van eenheid door persoonlijkheid wordt vaker genooemd. Ik toon u (zonder uitputtende te zijn) een aantal citaten:

Aspecten van Persoonlijkheid (640.1) 56.4.2 Het is inherent aan persoonlijkheid om zich uit te strekken naar alle constituerende realiteiten teneinde deze tot eenheid te brengen. … De persoonlijkheid van de sterveling (…) bezit eveneens het potentieel om de constituerende factoren van het sterfelijke schepsel te verenigen. …
(31.6) 1.7.6 … De ondeelbaarheid van persoonlijkheid verhindert God niet zijn geest te schenken om in het hart van stervelingen te wonen. De ondeelbaarheid van de persoonlijkheid van een menselijke vader verhindert niet zijn vermenigvuldiging in sterfelijke zonen en dochters.
(102.6) 9.4.6 … De persoonlijkheid is de vereniger van deze componenten van de experiëntiële individualiteit.

En om deze "kwaliteit van eenheid" te begrijpen, moeten we terug gaan naar de Ene Onveroorzaakte Oorzaak:

I AM

de IK BEN. Over het filisofische aspect van de "IK BEN" wordt o.a. geschreven in

In dit plaatje wordt de "IK BEN" gesymboliseerd door een cirkel met de gemengde kleuren rood en blauw. Op een afstandje zou je misschien denken paars. Maar dat is onjuist.

(6.1) 0.3.21 Zoals een schepsel in tijd en ruimte de oorsprong en differentiatie van de Werkelijkheid zou beschouwen, bereikte de eeuwige, oneindige IK BEN Godheidsbevrijding uit de kluisters van de ongekwalificeerde oneindigheid door de uitoefening van zijn inherente, eeuwige vrije wil, en dit losmaken uit de ongekwalificeerde oneindigheid bracht de eerste absolute goddelijkheidsspanning teweeg. …

I AM
(de cirkel splitst zich op in rode en een blauwe helft.)

… Deze spanning door oneindigheidsdifferentie wordt opgeheven door het Universeel Absolute, …

I AM

… dat functioneert als vereniger en coördinator van de dynamische oneindigheid van de Totale Godheid en de statische oneindigheid van het Ongekwalificeerd Absolute.

Dit patroon, door wil dualiteit scheppen en tot drie-enigheid komen, zie je in de gehele schepping terug komen.

Aspecten van Persoonlijkheid (1157.9) 105.4.8 De IK BEN is ongekwalificeerde oneindigheid als eenheid. De dualiteiten vereeuwigen werkelijkheids grondslagen. De drieënigheden doen de realisatie der oneindigheid resulteren als universele functie.


 
 
 
 


 
 
 
 

Dit opdelen van de totale godheid in zeven absoluten vindt/vond plaats langs twee assen: het vergoddelijkte versus onvergoddelijkte, en potentieel versus actueel.

Als je deze twee assen uit tekent, dan onstaan er vier kwadranten die ik "Werkelijksheid Kwadranten" noem. Deze kwadranten gebruik ik om de 7 absoluten te kunnen plaatsen in de totale oneindige werkelijkheid.

Werkelijksheid Kwadranten

De horizontale as verdeelt de "werkelijkheid" in het vergoddelijkte of het onvergoddelijkte.

Werkelijksheid Kwadranten

De vertikale as verdeelt de "werkelijkheid" in het potentiële versus het actuële.

Werkelijksheid Kwadranten

Zo onstaan de vier kwadranten die een deel van de oneindige werkelijkheid omkaderen:

 • Potentieel Vergoddelijkte
 • Actueel Vergoddelijkte
 • Potentieel Onvergoddelijkte
 • Actueel Onvergoddelijkte

Werkelijksheid Kwadranten

Als ik het vorige citaat vervolg:

(6.2) 0.3.22 In deze oorspronkelijke verrichting bereikte de theoretische IK BEN de verwezenlijking van persoonlijkheid door …

(wit)… de Eeuwige Vader te worden van …

(rood)… de Oorspronkelijke Zoon, terwijl hij tegelijkertijd de Eeuwige Bron werd van …

(blauw)… het Paradijs-Eiland. Coëxistent met de differentiatie van de Zoon van de Vader, en in aanwezigheid van het Paradijs, …

(geel)… verscheen de persoon van de Oneindige Geest ...

(1147.5) 104.3.13 De Eerste Bron en Centrum, die de Vader is van de Eeuwige Zoon, is ook het Patroon van het Paradijs-Eiland. Hij is ongekwalificeerde persoonlijkheid in de Zoon, …

(oranje)… doch gepotentialiseerde persoonlijkheid in het Godheid-Absolute. De Vader is energie geopenbaard in Paradijs-Havona en …

(groen)… tegelijkertijd energie verborgen in het Ongekwalificeerd Absolute. De Oneindige wordt immer ontsluierd in het onophoudelijk handelen van de Vereend Handelende Geest, terwijl hij eeuwig functioneert in …

(paars)… de compenserende doch verhulde activiteiten van het Universeel Absolute. Aldus is de Vader verbonden met de zes Absoluten die van gelijke orde zijn, en aldus omvatten de Absoluten tezamen de cirkel der oneindigheid, door de eindeloze cycli der eeuwigheid heen.

De Zeven Absoluten

Zie ook de onderstaande paragraaf:

Aspecten van Persoonlijkheid (13.6) 0.11.1 Toen het gecombineerde denken van de Universele Vader en de Eeuwige Zoon, functionerend in de God van Handeling, de schepping vormde van het goddelijke centrale universum, vervolgde de Vader de uitdrukking van zijn denken in het woord van zijn Zoon en de daad van hun Vereend Uitvoerende Macht met de differentiatie van zijn tegenwoordigheid in Havona van het potentieel der oneindigheid. En dit niet-onthulde potentieel der oneindigheid blijft in de ruimte verborgen in het Ongekwalificeerd Absolute en goddelijk verhuld in het Godheid-Absolute, terwijl deze twee één worden in het functioneren van het Universeel Absolute, de ongeopenbaarde oneindigheidseenheid van de Paradijs-Vader.

Aspecten van Persoonlijkheid (109.2) 10.1.4 Voor kennis aangaande de persoonlijkheid van de Vader en zijn goddelijke eigenschappen zullen wij altijd afhankelijk zijn van de openbaringen van de Eeuwige Zoon, want toen de vereende scheppingsdaad werd verricht, toen de Derde Persoon der Godheid plotseling tot persoonlijkheidsbestaan kwam en de gecombineerde ideeën van zijn goddelijke ouders ten uitvoer bracht, hield de Vader op te bestaan als de onvoorwaardelijke persoonlijkheid. Door het tot aanzijn komen van de Vereend Handelende Geest en de materialisatie van de centrale kern der schepping, vonden er bepaalde eeuwige veranderingen plaats. God gaf zichzelf als een absolute persoonlijkheid aan zijn Eeuwige Zoon. Aldus verleent de Vader inderdaad de ‘persoonlijkheid van oneindigheid´ aan zijn eniggeboren Zoon, terwijl zij beiden de ‘vereende persoonlijkheid’ van hun eeuwige vereniging aan de Oneindige Geest verlenen.

De Eeuwige zoon: de "Patroon" persoonlijkheid

Nu heb ik een probleem met de Eeuwige Zoon. Laat ik dat proberen uit te leggen aan de hand van de wiskundige verzamelingen natuurlijke getallen Ν & Ζ.

Ν is een oneindige verzameling positive natuurlijke getallen vanaf nul. Ζ is een verzameling van alle (positieve en negative) natuurlijke getallen. Ν is oneindig, maar Ζ ook. Al is Ζ nog een keer zo groot als Ν! Hoe kan de ene oneindgheid twee maal zo groot zijn als een andere oneindigheid?

Ditzelfde probleem heb ik ook met de Eeuwige Zoon. Hoe kan een absolute persoonlijkheid (de Universele Vader) nu een andere absolute persoonlijkheid scheppen? Met dat logische probleem heb ik een lange tijd geworsteld. Maar hier kwam de kleurenleer mij ter hulp. Ik waarschuw u: de navolgende redenatie vertoont enige gedachtenkronkels, maar het heeft mij wel logische handen eb voeten gegeven aan het probleem van een absolute dat voorkomt uit een andere absolute, die "minder" is dan de veroozakende absolute, maar derhalve ook absoluut is. Zie het onderstaande plaatje.

De Patroon Persoonlijkheid

Wat is de kleur van deze cirkel? Ik denk dat er niemand zal zeggen: blauw! Deze cirkel stelt de ongedeelde actuele absolute persoonlijkheid schematisch voor. Slechts het middengedeelte van de cirkel is "echt" 100% rood. De rood tinten in deze cirkel lopen van het lichtste roze via rood naar een bijna zwart donkerrood.

En dan heb ik de aspecten van Rood — Geel (zeg maar: voorpersoonlijk) of Rood — Blauw (bovenpersoonlijk) nog buiten beschouwing gelaten.

Maar ook nu helpt een tekst uit het Urantia Boek mij uit de problemen, want het zegt:

De Patroon Persoonlijkheid (644.7) 56:9.5 … dat de Universele Vader de existentiële Vader is van absolute persoonlijkheid: de Eeuwige Zoon is de Absolute Persoon, ofschoon niet, in de experiëntiële zin van het woord, de personalisatie van het Absolute.

Drie-enigheden

Maar we moeten even terug naar waar we gebleven waren: de 7 absoluten (waar de Eeuwige Zoon er één van is).

Door het opsplitsen van de ongekluisterde oneindige werkelijkheid in 7 absoluten bereikt de Universele Vader oneindige eenheid door triniteits assosiaties aan te gaan met twee van de andere absoluten.

Drie-enigheden (1147.11) 104.4.1 Bij deze poging om de zeven drieënigheden te beschrijven, wordt uw aandacht gevraagd voor het feit dat de Universele Vader het primaire lid is van elk van deze. Hij is, was, en zal immer zijn: de Eerste Universele Vader-Bron, Absoluut Centrum, Primaire Oorzaak, Universele Beheerser, Onbegrensde Activeerder, Oorspronkelijke Eenheid, Onvoorwaardelijk Handhaver, Eerste Persoon der Godheid, Primair Kosmisch Patroon, en Essentie der Oneindigheid. De Universele Vader is de persoonlijke oorzaak van de Absoluten; hij is het absolute der Absoluten.
(640.1) 56.4.2 … De oneindige persoonlijkheid van de Eerste Bron en Centrum, de Universele Vader, verenigt alle zeven constituerende Absoluten der Oneindigheid. …

Zie Verhandeling 104 "De groei van het Triniteits-begrip", sectie 4 "De zeven Drieënigheden", pagina 1143.

(1150.13) 104.4.46 De drieënigheden zijn het functionele echappement der oneindigheid, de unificatie van de uniciteit van de Zeven Absoluten der Oneindigheid. Door de existentiële presentie van de drieënigheden wordt de Vader-IK BEN in staat gesteld de functionele eenheid der oneindigheid te ervaren, ondanks de diversificatie der oneindigheid in zeven Absoluten. De Eerste Bron en Centrum is het verenigende lid van alle drieënigheden; in hem hebben alle dingen hun ongekwalificeerde begin, hun eeuwige bestaan en oneindige bestemming — ‘in hem bestaan alle dingen.’
Drie-enigheden Drie-enigheden Drie-enigheden
(1150.14) 104.4.47 Hoewel deze associaties de oneindigheid van de Vader-IK BEN niet kunnen vergroten, blijken zij wèl die manifestaties van zijn werkelijkheid mogelijk te maken die beneden de niveaus van het oneindige en het absolute liggen. Door de zeven drieënigheden wordt de wendbaarheid vermenigvuldigd, worden nieuwe diepten vereeuwigd, nieuwe waarden vergoddelijkt, nieuwe potentialiteiten ontsloten en nieuwe betekenissen geopenbaard; en al deze gediversifieerde manifestaties in tijd en ruimte en in de eeuwige kosmos zijn existent in de hypothetische stasis van de oorspronkelijke oneindigheid van de IK BEN.
Drie-enigheden Drie-enigheden Drie-enigheden
Drie-enigheden Zie verder ook Verhandeling 105 "Godheid en werkelijkheid", sectie 2. "De IK BEN Als Drieënige en Als Zevenvoudige", pagina 1147


 
 
 
 
 

Trioditeiten

Trioditeiten (1151.1) 104.5.1 Er zijn bepaalde andere drieënige betrekkingen die in hun samenstelling niet-Vader zijn, maar dit zijn geen werkelijke drieënigheden, en zij worden altijd onderscheiden van de Vader-drieënigheden. Zij worden afwisselend geassocieerde drieënigheden, gecoördineerde drieënigheden en trioditeiten genoemd. Zij vloeien voort uit het bestaan van de drieënigheden. Twee van deze associaties zijn als volgt samengesteld: (1151.6) 104.5.6 De Eeuwige Zoon is het absolutum der geest-werkelijkheid, de absolute persoonlijkheid. Het Paradijs-Eiland is het absolutum der kosmische werkelijkheid, het absolute patroon. De Vereend Handelende Geest is het absolutum der bewustzijnswerkelijkheid, de soortgenoot van absolute geest-werkelijkheid, en de existentiële Godheidssynthese van persoonlijkheid en kracht. Uit deze drieënige associatie resulteert de coördinatie van de totale som der geactualiseerde werkelijkheid – geestelijke, kosmische en mentale. Deze is onbeperkt in actualiteit.

Trioditeiten (1151.11) 104.5.11 Aldus zijn de oneindigheidsreservoirs van alle latente energie-werkelijkheid — geestelijke, mentale en kosmische — onderling met elkaar verbonden. Door deze associatie wordt de integratie van alle latente energie-werkelijkheid voortgebracht. Zij is oneindig in potentialiteit.
(1151.12) 104.5.12 Zoals de drieënigheden in de eerste plaats betrokken zijn bij de functionele unificatie der oneindigheid, zo zijn de trioditeiten betrokken bij de kosmische verschijning van experiëntiële Godheden. De drieënigheden zijn indirect betrokken bij de experiëntiële Godheden, de Allerhoogste, de Ultieme en de Absolute, de trioditeiten zijn dit rechtstreeks. Zij treden aan de dag in de wordende kracht-persoonlijkheidsynthese van de Allerhoogste. En voor de tijdsschepselen der ruimte is de Allerhoogste een openbaring van de eenheid van de IK BEN.

Aspecten van PersoonlijkheidIn het voorgaande heb ik geprobeerd het aspect van "kwaliteit van eenheid" aan te tonen. Want nogmaals:
(29.3) 1:5.13 Persoonlijkheid is niet slechts een eigenschap van God: persoonlijkheid staat veeleer voor de totaliteit van de gecoördineerde oneindige natuur en de verenigde goddelijke wil, welke in eeuwigheid en universaliteit van volmaakte uitdrukking aan de dag treedt. Persoonlijkheid, in de allerhoogste zin, is de openbaring van God aan het universum van universa.

Intermezzo

Aangezien we al iets later begonnen dan geplanned, kom inmiddels in tijdnood. Ik had nog een ander aspect van persoonlijkheid willen toelichten; namelijk Persoonlijkheid versus Geest

Kunt u zich het begin van de presentatie voor de geest halen? Het gedeelte dat een aantal statistieken van het Urantia Boek benoemd? Hierin blijkt dat het woord "Geest" (in al zijn vervoegingen) het op één na meest gebruikte begrip is. Nu is "Persoonlijkheid" al niet te vangen in een lezing van een uur; maar aan "Geest" valt daarom al helemaal niet te beginnen.

We hebben, naar ik meen, twee jaar geleden, er een hele Urantia-dag aan gewijd. En ook toen lukte het mij niet het begrip "geest" helder te krijgen. Maar het begript begon handen en voeten te krijgen toen ik een definitie van Geest in een woordenboek op internet tegen kwam, die het begrip omscheeft als invloedsfeer.

Maar er zijn nog veel meer aspecten aan persoonlijkheid als:

 • Wil
 • Identiteit
 • Creativiteit
 • Tijdsaspect
 • En andere

Maar deze onderwerpen zijn al stof genoeg voor ieder een eigen lezing. Toch wil ik u nog een ding tonen: dat wat persoonlijkheid niet is.

Triniteit

TriniteitWat persoonlijkheid niet is (in absolute zin), is een nog niet benoemd onderdeel van eenheid en absoluutheid die we nog niet beproken hebben: de Triniteit. Deze is géén persoonlijkheid en wordt ook niet genoemd als één der zeven absoluten:

(640.5) 56.5.1 De eenheid, de ondeelbaarheid, van de Paradijs-Godheid is existentieel en absoluut. Er zijn drie eeuwige personalisaties van de Godheid – de Universele Vader, de Eeuwige Zoon, en de Oneindige Geest – maar in de Paradijs-Triniteit zijn zij in actualiteit één Godheid, ongedeeld en ondeelbaar.

Denk hierbij maar weer eens aan de kleurenleer: er bestaan drie primaire kleuren (RGB) die tesamen de kleur "wit" vormen. In de kleurenleer worden wit en zwart echter niet als kleuren beschouwd.

(1145.5) 104.2.4 En deze zelfde Paradijs-Triniteit is een werkelijke entiteit — geen persoonlijkheid, doch niettemin een echte, absolute werkelijkheid; geen persoonlijkheid, doch niettemin verenigbaar met coëxistente persoonlijkheden — de persoonlijkheden van de Vader, de Zoon en de Geest. De Triniteit is een boven alles uitgaande, alles omvattende realiteit der Godheid, die resulteert uit de onderlinge vereniging van de drie Paradijs-Godheden. De eigenschappen, kenmerken en functies van de Triniteit zijn niet slechts de som van de kenmerkende eigenschappen der drie Paradijs-Godheden: Triniteitsfuncties zijn uniek en oorspronkelijk en niet geheel voorspelbaar uit een analyse van de kenmerkende eigenschappen van de Vader, de Zoon en de Geest.
(31.8) 1.7.8 Het feit van de Paradijs-Triniteit doet de waarheid van de goddelijke eenheid geenszins geweld aan. De drie persoonlijkheden van de Paradijs-Godheid zijn als één in al hun reacties op universumrealiteiten en in al hun betrekkingen tot schepselen. Het bestaan van deze drie eeuwige personen doet evenmin afbreuk aan de waarheid van de ondeelbaarheid van de Godheid. Ik ben mij er zeer van bewust dat ik geen taal tot mijn beschikking heb die toereikend is om het sterfelijke denken duidelijk te maken hoe wij deze universum-problemen beschouwen. Maar verliest de moed niet: niet al deze zaken zijn zelfs de hoge persoonlijkheden die tot mijn groep Paradijs-wezens behoren geheel duidelijk. Houdt steeds in gedachten dat deze diepe waarheden aangaande de Godheid u steeds helderder zullen worden, naarmate uw denken steeds meer vergeestelijkt raakt in de achtereenvolgende tijdvakken van uw lange opklimming als sterveling naar het Paradijs.

Afsluiting

Tot slot wil ik afsluiten met de laatste citaten uit het UB:

Afsluiting (33.1) 2.0.1 AANGEZIEN ´s mensen hoogst mogelijke Godsbegrip besloten ligt in het menselijke idee en ideaal van een primaire, oneindige persoonlijkheid, is het geoorloofd en wellicht dienstig om bepaalde kenmerken van de goddelijke natuur, die het karakter van de Godheid vormen, te bestuderen. De natuur van God kan het best worden begrepen door de openbaring van de Vader, die Michael van Nebadon heeft ontvouwd in zijn onderscheiden onderrichtingen en in zijn grootse sterfelijke leven in het vlees. De goddelijke natuur kan ook beter door de mens worden begrepen indien hij zichzelf als een kind van God beschouwt, en naar de Paradijs-Schepper opziet als naar een echte geestelijke Vader.

Afsluiting (31.3) 1.7.3 Ge zoudt u het begrip waarheid eventueel onafhankelijk van persoonlijkheid kunnen denken, het begrip schoonheid kan zonder persoonlijkheid bestaan, maar het begrip goddelijke goedheid is alleen verstaanbaar in verband met persoonlijkheid. Alleen een persoon kan liefhebben en bemind worden. Zelfs schoonheid en waarheid zouden los komen te staan van de hoop op overleving, indien zij geen eigenschappen waren van een persoonlijke God, een liefdevolle Vader.

De tot eenheid makende kwaliteit van persoonlijkheid is voor mij het meest kenmerkende aspect van persoonlijkheid. Dat geeft voor mij extra kleur aan het mandaat van de Universele Vader:

Afsluiting

(290.2) 26:4.12 … "Weest gijlieden volmaakt zoals ik volmaakt ben". …

PS: Weet u dat deze opdracht, afhankelijk van hoe je telt, negen of tien maal wordt genoemd in het Urantia Boek?

Bedankt

 


 Home | Sitemap | Laatste wijziging: 29 juni 2020