stichting URANTIA nederlandstalig

 

De jaarlijkse Urantia dag gaat niet door!

N.a.v. het regeringsbesluit zijn wij genoodzaakt de Urantia dag op 21 augustus 2020 te annuleren.

De laatste nieuwsbrief:

Nieuwsbrief mei 2020

Abonneer u op de nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief.

Diepgaande studie van het Urantia Boek in studiegroepen

Dit artikel is een vertaling van George Michelson — Duponts “Étude approfondie du Livre D'Urantia en groupe d'étude” welke is vertaald door Ensemble Traduit.

De geschiedenis van de Urantia beweging

De geschiedenis van de Urantia beweging is een vertaling van A History of the Urantia Movement door Dr. William Sadler, vertaald door Mw. R. Hanekroot.

What is the New Philosophy of Living Project?

Het “Project Nieuwe Levensfilosofie” (ook wel Project 2:7.10, naar citaat (43.3) 2:7.10 uit het Urantia Boek), betreft een explorerend artikel om een nieuwe levensfilosofie te construeren.

Originele Concepten in het Urantia Boek

Waarin onderscheidt het Urantia Boek zich? Vanwege de 64 concepten en doctrines die nieuw en origineel zijn zoals gepresenteerd in het Urantia Boek en meer.

Korte samenvatting van filosofie in het Urantia Boek

Een overzicht van een verkennende studie door Dr. Jeffrey Wattles in een vertaling van Bert Volkers.

Assistent-bewustzijnsgeesten

De onderstaande dia′s/slides begeleidde Johan Vandewalle′s inspirerende verhandeling op 21 augustus 2011 in Werkhoven tijdens de jaarlijkse bijeenkomst die als thema “Engelen” had.
Zijn verhaal behandelde de “Assistent-bewustzijnsgeesten”.

 

Assistent-bewustzijnsgeesten

Werkhoven, 21 augustus 2011
Johan Vandewalle

Dia 1:
slide 1

Mijn bedoeling is jullie een inleiding te geven over wat in de Nederlandstalige uitgave van het Urantia Boek ‘assistent-bewustzijnsgeesten’ wordt genoemd

Dia 2:
slide 2

en in de Engelse originele uitgave ‘adjutant mind-spirits’. Het zijn dus ‘spirits’, geesten die in feite een niveau van bewustzijn (consciousness) van de Goddelijke Hulp en Bijstand zijn (p. 402:1).

Wat is de natuur van het Bewustzijn dat wij van onze Goddelijke Moeder ontvangen?

Eigenlijk willen we weten wat de samenstellende natuur van ons schepsel-Bewustzijn is. De natuur van ons Bewustzijn zoals God het heeft geschapen.

Hoe kunnen we dat nu weten? Heb ik de durf, het lef, om te zeggen dat ik aanwezig was toen God dat Bewustzijn voor onze planeet schiep? Neen, ik was niet aanwezig, maar vandaag besta en leef ik. Hij heeft dat Bewustzijn niet voor Zichzelf gehouden. Hij heeft dat Bewustzijn geschonken aan mij en aan jullie. Het is een gave! Daarom hebben we de mogelijkheid, en eigenlijk de plicht, om te weten hoe Bewustzijn in elkaar zit, wat de bestanddelen zijn.

We zullen samen vaststellen dat de mens 7 bewustzijnsvermogens ter zijner beschikking heeft gekregen die hem toelaten bewust te worden van de Werkelijkheid. Die vermogens zijn de natuur van ons Bewustzijn.

Deze zeven vermogens worden ons gegeven door zeven ‘adjutant mind-spirits’ waarover het Urantia Boek spreekt. Laat ons de betekenis van ‘adjutant’ ontdekken. Adjutant komt van het Latijn:

  • Prefix: ad- to, towards, at (met het oog op iets, naar iets toe)
  • Verb: iùvo helpen, bijstaan

Dia 3:
slide 3

Die zeven geesten helpen ons met het oog op iets. Ze helpen ons aan Bewustzijn opdat onze ‘mind’ tot volle ontwikkeling zou komen. Mind moet tot volle ontwikkeling gekomen zijn door middel van de zeven assistent-bewustzijnsgeesten (p. 1216: 3). Jesaja sprak er over en de apostel Johannes noemt ze ‘Lampen’. Ze zijn de bron van Licht voor ons leven op aarde. Welk soort Licht? Bewustzijnslicht, ook genoemd bij persoonlijkheid … intellectueel inzicht (p. 9: 10). Het is het Licht of het vermogen om de Werkelijkheid — onszelf, onze omgeving, God — met ons intellectueel fundament (p.1216: 2), onze mind, in te zien (inzien, inzicht in de zin van beseffen, begrijpen, omgaan met).

We zullen nu dit Bewustzijnslicht even oplichten!

Dia 4:
slide 4

Een specifiek Bewustzijnslicht waarover we beschikken is het Licht dat ons het oriënteringsvermogen geeft (p. 402: 3). Kunnen we dat vaststellen bij onszelf?

Ik kan vaststellen dat ik het vermogen heb een bepaalde richting te nemen in de ruimte: ik kan vooruit gaan, of achteruit, naar links of naar rechts. Ik kan zelfs naar boven gaan of naar beneden. Ik kan in een bepaalde richting draaien of in de tegenovergestelde richting draaien. Ik kan mij dus geordend bewegen in de ruimte.

Dit vermogen wordt ons bezorgd door de geest van Oriëntatie en Intuïtie. Ons vermogen om ons te oriënteren is dus een gave van die geest.

Wat zou er gebeuren indien we dit vermogen tot oriënteren zouden verliezen? Stel dat de goede God ons deze geest ontneemt?

Ik denk dat we nu gemakkelijk begrijpen wat de profeten bedoelden toen ze zeiden: indien God het wil, Hij zou je lichaam doen verstenen. Hij zou je lichaam in een beeld veranderen. Indien dit Bewustzijnslicht ons werkelijk zou ontnomen worden, zouden we inderdaad als versteend zijn. We zouden allemaal als beelden zijn, altijd dezelfde plaats in de ruimte, altijd dezelfde richting in de ruimte, zoals een berg, hoogstens als een stuk drijfhout.

We spraken echter over de geest van Oriëntatie en Intuïtie. Het is dezelfde geest, maar hij functioneert op een dubbele manier. Hij heeft een functie van oriëntatie en een functie van intuïtie.

Intuïtie is quick perception in het Engels (p. 402: 3). ‘Perception’ in de zin van ‘het vermogen om dingen snel te begrijpen’ (Longman Dictionary). Intuïtie is dus kennis van binnenin zonder iets onderwezen te zijn of aangeleerd te hebben en ook zonder redeneren.

Dit Bewustzijnslicht van Oriëntatie en Intuïtie is het eerste licht dat bij de geboorte zichtbaar wordt. Denk even terug aan een pasgeboren kind. Het wordt aan de borst van moeder gelegd. Het heeft het vermogen om zich te oriënteren naar de borst en het weet wat het moet doen zonder nadenken, zonder aangeleerd te hebben. Het zuigt. Dit vermogen wordt aangeleverd door die geest.

Besluit

We stellen dus vast dat niet ons lichaam, op zich, zich geordend kan bewegen en positioneren in de ruimte en tezelfdertijd weet wat het moet doen in die ruimte voor zijn eigen behoud, maar dat het de geest van Oriëntatie en Intuïtie is die ons dat vermogen geeft, want fysieke stelsels zijn ondergeschikt (subordinate) (p.1227: 11) aan het Bewustzijnsstelsel.

Dia 5:
slide 5

Een tweede Licht, eigen aan Bewustzijn voor onze planeet, is het vermogen om zaken te begrijpen en iets aan te leren.

Het is immers de geest van Begrijpen die de zintuiglijke indrukken decodeert en de elementaire kenmerken van een waargenomen object coördineert of harmonisch bindt tot één geheel waardoor het mind of mind-inhoud wordt. Welnu, in de neurobiologie heeft men nog geen wetenschappelijke verklaring gevonden voor dat bindingsproces! De materialistische wetenschap zal die verklaring niet vinden, want het is de geest van Begrijpen die bindt.

Besluit

Deze geest van Begrijpen is de drijvende kracht achter ons leervermogen, waardoor we nieuw ontvangen stimuli in verband kunnen brengen, binden, met opgeslagen kennis. Dit vermogen laat ons toe onze ervaringen theoretisch te begrijpen. We gaan over van onwetend naar wetend, naar de kennis van de dingen.

Dia 6:
slide 6

Het derde specifieke Bewustzijnslicht geeft mij het vermogen tot daadkracht, om wat ik begrijp, de theorie, om te zetten in praktijk. Deze geest noem ik de geest van Actie.

In het Boek wordt hij de geest van Moed genoemd. Het woord moed wordt meestal alleen maar in de morele zin begrepen. Voor wezens met Persoonlijkheid, waar het Urantia Boek naar verwijst, is er zeker sprake van morele moed, karaktersterkte, maar in de eerste plaats gaat het hier om fysieke moed. En dan betekent moed ‘actie, daadkracht’.

Al wat ik doe is activiteit. Altijd en overal gebruik ik die geest van Actie.

Stel, dat na mijn geboorte, die geest geen ontvankelijkheidscapaciteit om zich te manifesteren (p.401: 6) zou gevonden hebben, dan zou mijn leven helemaal geblokkeerd zijn geweest en compleet onbeduidend. Ik zou hier zeker niet staan.

Stel je eens voor dat je je gedachten, je ideeën, je idealen, je intenties, je plannen en projecten niet zou kunnen realiseren en met je gevoelens niet zou kunnen handelen!

Besluit

Het is dankzij deze geest van Actie en Moed dat we ‘het leven’ kunnen manifesteren, dat we een vermogen hebben tot daadkracht op fysiek, moreel en religieus gebied.

Belangrijk om te onthouden is dat de mind-helpers van de Moeder-Geest aan ons, mensen, schepselen met intelligentiestatus (p. 403: 2) het kunnen geven, maar niet het willen. Want dan komen we op het terrein van Persoonlijkheid, die kwaliteit in de werkelijkheid die geschonken wordt door de Universele Vader zelf, of door de Vereend Handelende Geest handelend voor de Vader (p.1225: 3).

Dia 7:
slide 7

De vierde toediening is het vermogen dat ons helpt om onze mind te verruimen.

Stel dat we afkering zouden zijn voor alles dat nieuw is, meer is, verandering is, vooruitgang en groei is!

De Geest van Kennis drijft mensen aan om nieuwe bijkomende kennis op te doen.

Stel dat deze geest bij mijn geboorte geen ontvangstcapaciteit zou gevonden hebben,

  • dan zou ik mijn hoofd nooit omdraaien wanneer er iemand passeert,
  • dan zou ik het vermogen niet hebben om mijn partner te leren kennen,
  • dan zou ik ook mezelf niet kunnen leren kennen.

Deze geest drijft mensen om de gaven van fysieke en morele moed te bestemmen voor nuttige paden van vooruitgang en groei (p. 402: 6). Dankzij de geest van Kennis is de mens gekomen waar hij nu gekomen is.

Besluit

Zonder deze geest geen civilisatie van mens en maatschappij, geen materiële groei, geen wetenschap, geen beter leven, geen eigen groei, geen intellectuele groei, geen morele groei, geen religieuze groei - geen mogelijkheid om te groeien naar God toe. Deze instroom van Bewustzijn is dus ook van belang voor mijn leven na dit leven.

Dia 8:
slide 8

Het vijfde Bewustzijnslicht, dat aan ons lichaam werd toegevoegd, laat ons toe een sociaal wezen te zijn dat relaties kan aanknopen en onderhouden met anderen. Het is de geest van Associatie.

Stel dat we afkerig zouden zijn voor onze eigen soort, de mens!
Vandaag zijn we hier allemaal aanwezig, mooi naast elkaar. Zonder dit vermogen zouden we niet KUNNEN naast elkaar zitten. We zouden elk afzonderlijk op ons eigen eilandje leven.

De waarde van die specifieke gave ligt hem alleen al in de overleving van het menselijk ras.

Besluit

Dit vermogen laat het dier en de mens toe zich te associëren, te verenigen met zijn eigen soort en samen iets te doen. Wat de mens betreft laat dit vermogen overleg toe.

Dia 9:
slide 9

We hebben reeds vijf vermogens, vijf bestanddelen van de natuur van ons Bewustzijn, besproken. Laat ons even een power point slide bekijken die een en ander in beeld voorstelt.

Stel je voor dat je geen Bewustzijn hebt! Wat blijft er dan over?

Een lichaam - archetype mens, in elkaar gestuikt, een hoop vlees en beenderen, weliswaar voorzien van de vitale vonk, maar zonder activiteit, zonder beweging!

Het thema van deze bijeenkomst was dienende geesten, hulp- en bijstandverlenende geesten, dat zijn ze toch wel, nietwaar!

Bewustzijn zorgt er immers voor dat we, zelfs zonder God, KUNNEN leven op aarde. Wat de mens met die vermogens aan Bewustzijn doet, heeft God in de handen van de mens gelegd. De mens heeft immers een WIL, zelfs een VRIJE WIL.

Is er iemand in de zaal bereid deze vijf Bewustzijnsvermogens of ��n ervan terug te geven aan God?

Als God nu eens zou zeggen: geef me mijn Bewustzijnsvermogens terug! Hoe zouden we dan reageren?

Ik denk dat iedereen in de zaal op dezelfde manier zou antwoorden in de veronderstelling dat we ze zouden kunnen teruggeven. Ik alleszins zou antwoorden NEEN, want ik zou niets anders dan een lichaam zijn, een levende plant. Ik zou snel tegen God zeggen: misschien kunnen we onderhandelen, ik wil ze behouden, want als ik ze moet afstaan, ben ik eigenlijk niets meer.

Ik besef heel duidelijk dat God de Wijsheid zelve is, want dat Bewustzijnslicht is noodzakelijk om te leven op deze planeet.

Belangrijk om te onthouden is dat die vijf Bewustzijnsvermogens FUNDAMENTEEL en NOODZAKELIJK zijn voor ons leven op aarde. Als we ze niet meer zouden hebben, heeft ons leven en ons bestaan geen zin meer!

Ik meen te mogen zeggen voor iedereen in de zaal dat die Bewustzijnsinstroom GOED voor ons is! Dat Bewustzijn is zo Goed voor ons allemaal en voor ons leven op aarde dat we weigeren deze vermogens terug te geven.

Zo wordt de Goedheid van God concreet.

Dat Bewustzijnslicht, toegevoegd aan het lichaam van de mens, is dus een uitdrukking of manifestatie van de Goddelijke Goedheid.

We stellen de Goedheid van God vast, ze is nu heel concreet geworden.

Heel ons leven bedienen wij ons ervan. Alle mensen op aarde bedienen zich ervan, alle dagen en sinds eeuwen wat we er ook mee doen!

Dat zet me aan het denken, dat er een Bron moet zijn die onuitputtelijk is, en ik begin dus een beetje een idee te krijgen van wat Goddelijke Oneindigheid is.

Zo wordt de Oneindigheid van God concreet.

Alle mensen die op aarde leven, alle mensen die op aarde geleefd hebben, hebben nooit deze Bron van Bewustzijnslicht kunnen uitputten.

Het begrip van oneindigheid begint stilaan vorm te krijgen in mijn mind. De oneindigheid van God wordt concreet voor mij.

Belangrijk om te onthouden is dat alle mensen, zonder dat ze er bewust van zijn, eigenlijk verbonden zijn met God, want dat Bewustzijnslicht komt van God, maar ONPERSOONLIJK, in de zin van het is er voor ieder levend wezen op aarde.

Dia 10:
slide 10

Maar er zijn nog twee bewustzijnsvermogens die we niet besproken hebben. Voor de tijd die mij rest, ga er even uit van een mens die contact WIL met God.

Het is de mens die de goddelijke sfeer wil betreden. Heeft de mens daar instrumenten voor? Ja, we hebben het vermogen tot aanbidding en wijsheid. Deze vermogens behoren ook tot onze menselijke natuur, maar werken op het bovenmenselijke niveau. Ze zijn onze menselijke natuur, maar vormen het raakpunt met de Richter die aan de poort van onze mind staat.

Het Bewustzijnslicht om met God contact te KUNNEN maken, noemen we de Geest van Aanbidding, de drijvende kracht tot ‘re-ligare’. Het circuit om ons te verbinden met de Bron van ons leven en bestaan.

Het feit dat de mens religieus is, in de zin van re-ligare of relatie met God, is natuurlijk, het is ingeschapen in de mens. De drijvende kracht tot religie (402: 8) is de geest van Aanbidding.

Aanbidden in het Frans is �adorer´ en in het Latijn komende van ‘ad’ (naar ... toe) + ‘orare’ (spreken, verzoeken, bidden). Dus spreken naar God toe.

Voor de mens die contact met God wil, is ‘aanbidding, adoratie’ een bewuste dynamische relatie opbouwen met God om

  • zijn Natuur te kennen
  • zijn Wil te kennen
  • en met als doel samen met Hem te handelen in die goddelijke Wil.

Dia 11:
slide 11

Als ik samen met God wil handelen, dan komt de Geest van Wijsheid in werking. Die gave van Bewustzijnslicht om twee totaal verschillende elementen - het feit en de Bron van het feit - het schepsel mens en de Schepper God, om deze twee elementen te verbinden. Dat is Goddelijke Wijsheid in tijd en ruimte. De Openbaring van die Wijsheid is iets totaal nieuws in tijd en ruimte, de ziel.

Ons spreken tot de Richter wordt door hem beantwoord door de schepping en de groei van onze ziel, en vanuit onze ziel stijgt een nieuw Bewustzijn op naar ons mind, het zielsbewustzijn.

Besluit

De geest van Aanbidding en Wijsheid zijn de middelen om geboren te worden in de Natuur en de Wil van God en om samen met Hem te handelen.

Dia 12:
slide 12

Het is aan ons om die vermogens te gebruiken. Om meer menselijke natuur te krijgen? Neen, die hebben we al, maar opdat onze menselijke natuur zou doordrongen worden van Geest, van de goddelijke Natuur.

Die heilsweg volgen, noemen we het geloof.

 


 Home | Sitemap | Laatste wijziging: 29 juni 2020