stichting URANTIA nederlandstalig

 

De jaarlijkse Urantia dag gaat niet door!

N.a.v. het regeringsbesluit zijn wij genoodzaakt de Urantia dag op 21 augustus 2020 te annuleren.

De laatste nieuwsbrief:

Nieuwsbrief mei 2020

Abonneer u op de nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief.

Diepgaande studie van het Urantia Boek in studiegroepen

Dit artikel is een vertaling van George Michelson — Duponts “Étude approfondie du Livre D'Urantia en groupe d'étude” welke is vertaald door Ensemble Traduit.

De geschiedenis van de Urantia beweging

De geschiedenis van de Urantia beweging is een vertaling van A History of the Urantia Movement door Dr. William Sadler, vertaald door Mw. R. Hanekroot.

What is the New Philosophy of Living Project?

Het “Project Nieuwe Levensfilosofie” (ook wel Project 2:7.10, naar citaat (43.3) 2:7.10 uit het Urantia Boek), betreft een explorerend artikel om een nieuwe levensfilosofie te construeren.

Originele Concepten in het Urantia Boek

Waarin onderscheidt het Urantia Boek zich? Vanwege de 64 concepten en doctrines die nieuw en origineel zijn zoals gepresenteerd in het Urantia Boek en meer.

Korte samenvatting van filosofie in het Urantia Boek

Een overzicht van een verkennende studie door Dr. Jeffrey Wattles in een vertaling van Bert Volkers.

Eenheid van Geest versus Eenheid in de Geest

De onderstaande tekst is de rede die Bert Volkers heeft gehouden op 21 augustus 2009 in Werkhoven tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met als thema: Eenheid van Geest versus Eenheid in de Geest.

 

THEMA: Eenheid van Geest versus Eenheid in de Geest

Werkhoven, 21 augustus 2009
Bert Volkers

Het thema is ge�nspireerd door Verhandeling 141. 5. op pagina 1591in het Urantia Boek, dat handelt over Geestelijk Eenheid.

Met de bijeenkomst op deze 21 augustus ďż˝ de geboortedag van Jezus van Nazareth volgens het Urantia Boek — zitten we meteen bij ons thema van vandaag.

Een vraag zou kunnen zijn:
Wat gaan we nu met de Kerst doen?

Of om maar meteen bij onze thema vragen aan te sluiten:
hoe maak je ruimte voor een andere visie zonder je eigen, zo diep gevoelde religie ontrouw te zijn?

Wat rest er van de betekenissen als

 • de donkere dagen voor Kerst
 • van het licht dat schijnt in de duisternis
 • van dreaming from a white Christmas...
 • op 21 augustus....., is het nog lang licht, geen wintertijd enz. niets midden in de winternacht...enz.

We dromen of koesteren graag onze eigen werkelijkheid ook al is het in tegenstelling tot de feiten...
als we met elkaar dezelfde droom koesteren wordt dat vanzelf de werkelijkheid... zie bijvoorbeeld onze kerstviering eind december.

Een groot deel van mijn leven heb ik besteed aan en gezocht naar de juistheid of onjuistheid van mijn gevoel dat de religieuze essenties niet werden verteld of sporadisch werden verteld.

Te veel accenten lagen er op zonde en schuld.

Vanuit die ervaring verwijs ik, voor wat betreft het leven van Jezus, naar het verhaal over de vrouw van Sichar, naar de Samaritaanse Nalda.

Wat ik in dit verhaal zie en herken is: de gelijke waardering door Jezus van de vrouw met de man... !!! en... daarmee een forse breuk realiseert met de traditie, die ingaat tegen de heersende normen en bestaande gewoonten en heersende cultuur (dat we elders in het Urantia Boek / of de Bijbel, al vaker konden zien)

Zie bijvoorbeeld hoe Jezus deze vrouw aanspreekt, hoe hij met haar omgaat en hoe de apostelen met onbegrip reageren.

Jezus maakt haar als het ware vrij van de traditie en van de familie / clan cultuur,

Hij stelt zichzelf vrij op ten aanzien van zijn joodse traditie en de geldende normen. Vervolgens zie ik er de vrijmaking en de erkenning in van deze vrouw als persoon, als individu en dus de erkenning en bevestiging van het individu als zodanig.

U kunt er lezen dat godsdienstige zaken en theologische kwesties er niet wezenlijk toe doen, feitelijk zien we er de keus om vrij te zijn in denken. Ten slotte zien we dat — door haar de afkomst en het gedrag ďż˝ Nalda in de ogen van de joden bijna een paria is. Jezus echter oordeelt haar gedrag niet, hij oordeelt haar verleden niet. Hij ziet haar betere zelf, hij staat er en hij kijkt als het ware naar haar ziel, naar haar werkelijke verlangen en dat bepaalt zijn houding. En daaraan appelleert hij bij Nalda.

Ik zie in de vertelling van de vrouw van Sichar hoe de apostelen worstelen met de omgang van hun Meester met de vrouw in het algemeen en met deze Samaritaanse in het bijzonder.

Ook Nalda zelf is verwonderd... en wel over de houding en waardige behandeling van haar door deze man, door deze jood. (zie context) Jezus doet nauwelijks moeite om het zijn apostelen uit te leggen... zij kunnen het gedrag, de attitude van hun Meester niet vatten.

Hun Meester, een Jood met een Samaritaanse in gesprek, en beide waren aanvankelijk ook nog alleen bij die waterput. Dat was op zich al geheel ongebruikelijk.

Een mooie symboliek ook, vindt u niet?

 • de put, de bron
 • het water uit de put dat Nalda aanbiedt
 • het levende water dat Jezus haar wil aanbieden
 • de bron, het delen, het wederkerig dienstbetoon...

Het zijn naar mijn mening mooie beelden. De beelden vertellen een verhaal, — een beeldverhaal, ze zijn openbarend en vernieuwend van visie.

Je kan denk ik stellen dat de kerken niet Jezus volgden maar de apostelen. (Overigens wel te begrijpen). Zo bleef het nog eeuwen ondenkbaar — de gelijkstelling van de vrouw ďż˝ . Nog eeuwen ondenkbaar, die erkenning van het individu als een vrij individu, met vrijheid van denken. Het was onacceptabel binnen de Christelijke instituten, dat theologische kwesties, dogmaďż˝s en godsdienst er niet wezenlijk toe doen. Het zou tot de tijd van de renaissance (15de / 16de eeuw, dus circa 1500 jaar!) duren eer deze waarden van

 • vrijheid van het individu
 • gelijke waardering van man en vrouw
 • vrijheid van godsdienst en godsdienst beleving
 • vrijheid in denken,
 • vrijheid van traditie, cultuur, clan enz.

gerespecteerd konden worden.

Het zou nog ruim 15 eeuwen duren eer deze waarden zouden worden herontdekt door de filosofenďż˝. (p.175 filosofie van Christus, F. Lenoir) ďż˝ herontdekt... en onder een nieuw begrip zou worden geplaatst het, humanisme.
Die vrijheden golden bij lange na nog niet voor de vrouw... Nog later in de tijd zouden deze waarden worden geformuleerd in universele rechten van de mens en worden gebruikt in bijvoorbeeld de ethiek.

De secularisering vanaf de renaissance was niet gericht tegen Jezus, maar in belangrijke mate tegen de hooghartige suprematie van de kerk en haar claim op haar waarheid.... De moderne filosofen hebben de leer van Jezus. nooit geloochend, wel bevestigd in rede (de filosofie) en recht. (p.175 filosofie van Christus, F. Lenoir)

Tot zover iets over mijn pogen in mijn leven de juistheid c.q. onjuistheid van mijn gevoel te onderzoeken, mijn gevoel dat de essentie van religie niet werd verteld.

Mijn theoretisch zoeken heb ik praktisch gecombineerd met de praktijk van Maatschappelijk werk en verwante gebieden in de zorg sector. Verder kan ik vertellen dat ik ergens in 1995 de Urantia Papers ben gaan lezen.

Het enthousiasme dat ik ervaar met het Urantia Boek, laat zich niet vergelijken met enig ander boek dat ik heb gelezen.


De Tekst (pagina 1591, voorgelezen door Samanta) die wij vandaag behandelen roept vragen op, zowel in theoretische maar vooral ook in praktische zin, vragen zoals:

 • Hoe doe je dat als mens?
 • Hoe maak je ruimte voor elkaars visie, zonder je eigen, zo diep gevoelde religie ontrouw te zijn?
 • Maar is dat wel zo — vragen de vragenstellers zich af —, gaat dat ruimte maken voor de visie van een ander inderdaad gepaard met ontrouw aan je eigen religie?

Er is, lijkt mij bij de vragenstellers twijfel bij de eigen vragen. (Maar is dat wel zo … die ontrouw aan je eigen religie?)

Ik neem u nu mee naar iets verderop in deze zelfde tekst ďż˝ eenheid van geest — in het Urantia Boek op dezelfde p. 1591 en lees daar over de gestelde vragen:

het is niet nodig om gelijk van inzicht te zijn, of gelijk te voelen of zelfs gelijk te denken, om geestelijk gelijk te zijn.

Vervolgens p.1591

Jullie harmonie moet voortspruiten uit het feit dat de geest—hoop van elk van jullie identiek is in oorsprong, natuur en bestemming (1 oorsprong, 2 natuur, 3 bestemming!)

en

deze (harmonie) kan ervaren worden in de vreugde van jullie gezamenlijke toewijding aan het van ganser harte doen van de wil van mijn Vader.
Jullie kunt al deze diepe geestelijke eenheid voelen, (beetje merkwaardig geformuleerde zin, gelet op het woordje al)
zelfs ondanks de uiterste diversiteit van je individuele wijze van denken, van het gevoel dat met je temperament in verband staat en je sociale gedrag.

Let u op het; Individuele wijze van denken...

p.1592 a:

Jullie kunt de eenheid van het dienen van God bereiken zelfs terwijl je deze dienst verricht in overeenstemming met de methode die overeenkomt met jullie eigen oorspronkelijke gaven van verstand, lichaam en ziel.

Samengevat in mijn woorden, mijn interpretatie zo u wilt

 • individuele vrijheid van denken
 • vrijheid overeenkomstig jou aard, eigenheid en identiteit
 • vrij overeenkomstig jou gevoelen ďż˝ hoe jij je er bij voelt en passend bij jou gedrag en omgang met de ander
 • nergens wordt gevraagd uw diep gevoelde religie ontrouw te zijn

Tot zover de pagina �s 1591 en 1592 van ons thema en de vragen.

Ja, maar praktisch... hoe doe je dat als mens?

Dit is ook een beetje een merkwaardige vraag — als mens... (?), die kennelijk blijft bestaan, na lezing van de tekst.

 

Mijn persoonlijke antwoord op de vraag hoe doe je dat is:

religie / geloof / godsdienst maken deel uit van wie je bent. Maken deel uit van je identiteit, van de waarden waar voor je staat. Voor de gemeenschap (familie) waartoe je behoort.

Niemand kan van je vragen dit op te geven, daar ontrouw aan te zijn. Integendeel, het vraagt om de erkenning dat je bent die je bent, in verbondenheid met de ander.

Pas na de erkenning kan er ruimte komen, wanneer je voelt en weet dat je gehoord wordt.

Zonder erkenning van de ander is er geen aansluiting. Identificatie — juiste identificatie is hier het sleutelwoord —

Misschien daarom dat tekst alleen niet voldoende is... Wij hebben elkaar nodig als tekstverwerkers, om de tekst te be—levendigen met onze denkgeest....

Ik ben u aldus dankbaar dat wij tekst en vragen met elkaar mogen delen... Ik ga nu over tot mijn slotdeel van mijn introductie.

In dit slot deel wil ik wederom laten zien dat het er om ging en gaat, de mens te bevrijden van het gewicht van religieuze traditie, door het accent te leggen op individuele vrijheid (m/v) en het innerlijk spiritueel leven. ( — 2000 jaar!)

Er is hiervoor bij mij weten geen beter voorbeeld dan Jezus in ontmoeting met de vrouw uit Sichar ďż˝ de Samaritaanse Nalda.

Ik vind het te omslachtig om hier het hele verhaal te vertellen en een samenvatting doet weer te veel afbreuk aan het geheel. Vandaar mijn aanbeveling aan u om het verhaal van vooraf aan deze bijeenkomst te lezen.

Waarom is er bij mij weten geen beter voorbeeld voor ons thema dan Jezus in ontmoeting met de vrouw uit Sichar? Omdat:

 • uiterste samenkomen: man ďż˝ vrouw;
 • Samaritaanse heidense vrouw — Jezus heilige joodse man: de totaal verschillende posities tussen Jezus en deze vrouw;
 • Beide volkeren (Joden en Samaritanen) leven op voet van relatieve oorlog met elkaar (zie context);
 • de ban of de kracht van de traditie, versus Jezus individuele vrijheid...
 • De vrijheid van de omgangsnormen tussen man — vrouw versus de normen van de traditie ;
 • de verklaring van de essentie om tot de vader te komen ďż˝ in de geest (dat het uur is gekomen, is nu...)
 • het loslaten van godsdienstige kwesties...

U leest het in het Urantia Boek blz 1612 en in de Bijbel, in het Nieuw Testament ďż˝ Johannes

De kern van dit verhaal (de vrouw van Sichar) was revolutionair voor de tijd 2000 jaar geleden en dat is het nog! Dit is wat de grootste wijze uit de geschiedenis kenmerkt.

Na 2000 jaar staan deze waarden en deze feiten nog pal overeind... Jezus onderwerpt niet maar bevrijdt.

Niemand wordt gevraagd iets op te geven, ontrouw te zijn aan de eigen, zo diep gevoelde religie. In de woorden van de schrijver van deze verhandeling: Oprecht en van ganser harte, is voldoende. (p.1614 UB)

Ik ga u de kernwaarden uit onze tekst op p.1591 en de vrouw uit Sichar, nogmaals noemen:

 • vrijmaking van het individu van de traditie
 • vrijheid van godsdienst / geloof: Samaritaan, Jood, boeddhist, hindoeďż˝st of moslim, ... , volken van alle godsdiensten (p. 1041)...geen godsdienst is superieur over de andere... dat blijkt in het verhaal van Sichar,
 • de gelijkwaardige positie v/d vrouw,

Het staat er niet letterlijk in de tekst, maar het is zichtbaar in hoe Jezus met haar omgaat..., zijn attitude en omgang met de Samaritaanse spreekt voor zich...

het is ďż˝ voor het eerst ďż˝ en aan een vrouw dat hij zijn goddelijke natuur en zoonschap bekent maakt ďż˝ ik citeer letterlijk: (p. 1614 3de alinea)

ďż˝ dit was de eerste rechtstreekse, positieve en onverhulde uitspraak over zijn goddelijke natuur en zoonschap die Jezus op aarde deed; en deze uitspraak was tot een vrouw gericht, een, tot aan dit ogenblik een vrouw met een verdachte reputatie...

... Naldaďż˝s spontaniteit — in de tekst: haar van ganser harte, haar pijn in de liefde, haar verlangen naar ware liefde... roept kennelijk bij Jezus eveneens spontaniteit op.

Jezus onderbreekt haar ďż˝ ik citeer —.... en zei met schokkende zekerheid: “ik die met u spreek, ben het” ďż˝ ( vlgďż˝s Johanes de Bekeerder, hij die de verlosser genaamd zal worden)

In de ogen van de joden was zij van een ondergeschikte cultuur en traditie ..., een niet joodse. Voor Jezus is het van geen belang, hij ziet naar haar ziel, haar wezenlijke intentie, haar betere ik..., die verlossing begeerde, liefde zocht.... (zoveelste partner) en verlangde te weten van waar geloof... oprecht en van ganser harte en dat was voldoende.

 • vrijheid van denken, van bewustzijn, en geloofsvrijheid
  (ik heb het eerder genoemd) en tenslotte
 • je hoeft niet ďż˝ zegt Jezus aan Nalda — naar de berg Gerizim of naar Jeruzalem te gaan,

Met andere woorden, je hoeft niet naar de synagoge, moskee of kerk te gaan voor je gebed of het jezelf richten tot Vader. De plaats is niet van belang. Van werkelijk belang is de waarheid van de vertrouwelijke relatie met de Vader.

Ik citeer uit de (Sichar) tekst:

... spoedig zal het uur komen � in feite nu al is � dat alle oprechte aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid..., (noch op deze berg, noch in Jeruzalem).... �het ware geloof�...
ge vindt geen verlossing als ge weet hoe anderen dienen te aanbidden of waar.

Een deel van mijn introductie vindt u letterlijk terug in het verhaal van de vrouw van Sichar. Een gedeelte van mijn introductie wordt duidelijk in de attitude en gedrag van Jezus naar deze vrouw. Op een andere manier wordt e.e.a. duidelijk in de symboliek in dit verhaal (bijv. bij de bron) en tenslotte wordt het duidelijk als wij het plaatsen in zijn context ďż˝ van leven van Jezus, om het even of u het Urantia Boek daarvoor neemt of de Bijbel ďż˝ Nieuwe Testament.

Ik ga nu ďż˝ als afsluiting — naar p.1328, punt 7 in het Urantia Boek uit de paragraaf: De beperkingen van de zelfschenking, zeg maar de voorbereidende fase van overleg en advies voorafgaand ďż˝aanďż˝ Jezus aardse geboorte.

7)ďż˝. Uw aardse leven... zal niet zo geleid worden dat het een voorbeeld zal vormen... veeleer zal uw leven.... de inspiratie zijn voor alle levens... in alle generaties van de toekomstige tijdperken. (1328)

8) De grote missie is.... God te openbaren, die uw Vader is. (1328)

Hierbij wil ik het voor nu laten.

Ik dank u dat ik u een stukje mocht meenemen langs enkele citaten uit het Urantia Boek, langs eigen ervaringen op mijn reis, in eenheid van geest naar oorsprong, natuur en bestemming.

BPV/08/2009

 

Geraadpleegde bronnen:

 1. Bijbel ďż˝ Nieuwe Testament Johannes evangelie.)
 2. Urantia Boek
 3. De filosofie van Christus, F. Lenoir, uitg. ten Have 2008, isbn 978 90 79001 13 2

 


Het programma van de Jaarlijkse bijeenkomst 2009 kunt u hier bekijken.

 


 Home | Sitemap | Laatste wijziging: 29 juni 2020